• Odbierz prezent
IMAGE POWER S.A.: Zawarcie umowy na portowanie gry pt. Yacht Mechanic Simulator 2021 (2021-05-12 16:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Zawarcie umowy na portowanie gry pt. Yacht Mechanic Simulator 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent), informuje o zawarciu umowy na wykonanie portowania gry komputerowej (dalej jako Umowa) w wersji na PC pt. Yacht Mechanic Simulator 2021 na platformy Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch (dalej jako Dzieło).

Wykonawcą przedmiotowej Umowy jest Console Labs S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako Wykonawca), należąca do Grupy Kapitałowej PlayWay. PlayWay S.A., na podstawie odrębnej umowy wydawniczej, zostanie wydawcą Dzieła w wersji na ww. platformy. Dzieło zostanie wydane i będzie dystrybuowane za pośrednictwem konta, które PlayWay S.A. posiada na platformach sprzedażowych dedykowanych do dystrybucji gier w wersji na wskazane platformy.

Strony Umowy potwierdziły, iż Emitent będzie posiadał całość majątkowych praw do Dzieła, natomiast, w celu realizacji Umowy, Spółka udzieli Wykonawcy licencji na zasadach określonych w Umowie.

Z tytułu zawarcia Umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60% zysku osiągniętego z dystrybucji Dzieła, pomniejszonego o koszty związane z wydaniem Dzieła przez PlayWay S.A.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W sytuacji opóźnienia realizacji Umowy Emitent może przekazać wykonanie Dzieła innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Ponadto Spółka ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 3 miesięcy od wyznaczonego dodatkowego terminu na zakończenie Dzieła.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMAGE POWER S.A.Gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-473Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Popularna14/3
(ulica)(numer)
663 936 116
(telefon)(fax)
kontakt@imagepower.plhttps://imagepower.pl
(e-mail)(www)
5272778779365341132
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Piotr FigarskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk