• Odbierz prezent
II kwartał 2022 r. pod znakiem stabilnych przychodów oraz wysokiej dywidendy - sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GPW
fot. Materiał partnera
 • Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 99,1 mln zł w II kw. 2022 r. (+1,2% rdr) oraz 209,3 mln zł w całym I półroczu 2022 r. (-0,1% rdr)
 • Koszty operacyjne wyniosły 62,5 mln zł (+22,6% rdr) w II kw. 2022 r. oraz 131,4 mln zł (+12,5% rdr) w I półroczu 2022 r.
 • EBITDA wyniosła 46,8 mln zł (-18,8% rdr) w II kw. 2022 r. oraz 97,5 mln zł (-12,5% rdr) w I półroczu 2022 r.
 • Zysk operacyjny wyniósł 37,3 mln zł (-23,7% rdr) za II kw. 2022 r. oraz 78,3 mln zł (-16,8% rdr) za I półrocze 2022 r.
 • Zysk netto wyniósł 38,1 mln zł (-15,5% rdr) w II kw. 2022 r. oraz 76,1 mln zł (-9,3% rdr) w I półroczu 2022 r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 115,0 mln zł dywidendy (2,74 zł na jedną akcję)

 

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w I półroczu 2022 r. osiągnęła 209,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 97,5 mln zł, zysk operacyjny 78,3 mln zł, a zysk netto 76,1 mln zł. Skonsolidowane przychody w I półroczu 2022 r. spadły o 0,1% w ujęciu rdr – jest to efekt niewielkiego wzrostu przychodów z rynku towarowego oraz delikatnego spadku przychodów z rynku finansowego. Spadek zysku netto o 9,3% rdr jest rezultatem wyżej opisanego utrzymania przychodów na zbliżonym poziomie, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W samym II kw. 2022 r. GK GPW wypracowała 99,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 46,8 mln zł, zysk operacyjny 37,3 mln zł, a zysk netto 38,1 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 1,2% wobec II kw. 2021 r. i spadły o 10,1% wobec I kw. 2022 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym to efekt wzrostu przychodów z rynku towarowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku finansowego.

Niższe o 2,4 mln zł (-3,9% rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2022 r. w ujęciu rocznym wynikają, w głównej mierze, z niższych o 5,9 mln zł (-17,5% rdr) przychodów z obrotu akcjami
i innymi instrumentami udziałowymi. Jednocześnie zanotowano wzrost przychodów z tytułu: obrotu instrumentami pochodnymi o 1,1 mln zł (+32,5% rdr), innych opłat od uczestników rynku o 1,0 mln zł (+68,9% rdr), obsługi emitentów o 0,3 mln zł (+6,3% rdr) oraz sprzedaży danych z rynku finansowego o 0,7 mln zł (+4,9% rdr).

Przychody Grupy z rynku towarowego w II kw. 2022 r. były wyższe o 3,2 mln zł (+8,8% rdr). Zanotowano wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 1,9 mln zł (+26,8% rdr), wzrost przychodów z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia o 2,0 mln zł (+30,7% rdr) oraz wzrost przychodów z tytułu innych opłat od uczestników rynku o 1,0 mln zł (+27,4% rdr). Jednocześnie zanotowano spadek przychodów z obrotu energią elektryczną o 1,0 mln zł (-23,3% rdr) oraz spadek przychodów z obrotu gazem o 0,6 mln zł (-18,6% rdr).

W II kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa GPW kontynuowała prace związane z realizacją obecnie obowiązującej strategii #GPW2022 oraz rozpoczęła przygotowania nad nową strategią rozwoju
na lata 2023-2027.

- W 2022 roku upływa termin realizacji strategii #GPW2022, którą przedstawiliśmy w 2018 roku. Postawiliśmy sobie wtedy bardzo ambitne cele w wymiarze finansowym oraz biznesowym. Analizując okresy pięcioletnie można wskazać, że lata 2017-2021 były udane dla GK GPW pod względem finansowym - średnie zyski netto wzrosły o 38 proc. w porównaniu do poprzedniej pięciolatki. Jednym z kluczowych założeń strategii Grupy było dążenie do otwarcia nowych obszarów biznesowych oraz dywersyfikacji przychodów. Wykonaliśmy część inicjatyw w tym obszarze, natomiast część jest jeszcze w trakcie realizacji. Stworzyliśmy też wiele nowych usług i produktów dla uczestników rynku - powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

- W ciągu ostatnich pięciu lat mocny akcent postawiliśmy na poszukiwanie możliwości umocnienia pozycji międzynarodowej GK GPW. Istotnym wydarzeniem tego okresu był awans GPW do grona rynków rozwiniętych według agencji FTSE Russell. Swoistym podsumowaniem naszych działań było natomiast przyjęcie GPW w poczet pełnoprawnych członków Światowej Federacji Giełd, co ogłosiliśmy w czerwcu 2022 r. W obszarze M&A należy wskazać ostatnie przejęcie giełdy w Armenii, w wyniku którego GPW zostanie akcjonariuszem większościowym AMX z pakietem stanowiącym 65,03% udział w kapitale zakładowym spółki – dodała Izabela Olszewska.

Koszty operacyjne w II kw. 2022 r. wzrosły o 22,6% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 9,2% w ujęciu kdk, sięgając 62,5 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 63,1% wobec 52,1% w II kw. 2021 r. oraz 62,4% w I kw. 2022 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się przede wszystkim wzrost kosztów usług obcych oraz wzrost łącznych kosztów osobowych wynikający z wyższego zatrudnienia w związku z realizacją strategii rozwoju #GPW2022.

W II kwartale 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 115,0 mln zł dywidendy, co daje 2,74 zł na akcję i stanowi 71,3% skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok obrotowy 2021 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem dywidendy był 25 lipca, natomiast dniem wypłaty - 5 sierpnia 2022 r. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 7,5%.

 

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2022 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2022 r. wyniósł 38,1 mln zł, o 15,5% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej oraz tyle samo co I kw. 2022 r. Spadek zysku netto rdr jest rezultatem wzrostu przychodów rdr o 1,2%, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych o 22,6% rdr. Wpływ na zysk netto Grupy GPW miało również dodatnie saldo na przychodach i kosztach finansowych na poziomie +1,9 mln zł vs. -2,9 mln zł przed rokiem. Zysk netto Grupy GPW został także wsparty udziałem w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, który wyniósł 7,8 mln zł vs. 7,9 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 58,6 mln zł, co oznacza spadek względem poprzedniego roku o 3,9% i spadek o 20,5% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 59,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W II kw. 2022 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 38,4 mln zł w porównaniu do 41,8 mln zł rok wcześniej. Jest to spadek o 8,1% rdr i o 28,5% kdk. Na wynik, w ujęciu rdr, wpływ miał spadek przychodów z obrotu akcjami. Wyższe rdr przychody odnotowano natomiast w obszarze obrotu instrumentami pochodnymi, obrotu instrumentami dłużnymi oraz obrotu innymi instrumentami rynku kasowego. Odnotowano również wyższe przychody z tytułu opłat od uczestników rynku.

 • Obsługa emitentów

W II kw. 2022 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,6 mln zł w porównaniu do 5,3 mln zł w II kw. 2021 r. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,7 mln zł (+12,6% rdr i -11,5% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły 0,9 mln zł. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu. W II kw. 2022 r. nie odnotowano debiutu na Głównym Rynku, na NewConnect odnotowano cztery debiuty vs odpowiednio pięć debiutów na Głównym Rynku oraz osiem na NewConnect w analogicznym okresie przed rokiem.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku finansowym w II kw. 2022 r. wyniosły 14,6 mln zł, co oznacza wzrost o 4,9% rdr i o 6,8% kdk. Wzrost przychodów wynika
m.in. z pozyskania nowych klientów na dane Grupy Kapitałowej GPW (głównie użytkowników danych w trybie non-display oraz dystrybutorów informacji) oraz znaczącego wzrostu liczby abonentów.

Przychody z rynku towarowego

W II kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 39,5 mln zł, o 8,8% więcej rdr i o 10,0% więcej kdk. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w II kw. 2022 r. wyniósł 39,8%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

 • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2022 r. wzrosły o 7,2% rdr oraz o 16,4% kdk do 19,6 mln zł. W omawianym okresie zanotowano spadek przychodów z obrotu energią elektryczną o 23,3% rdr, wynikający z mniejszego wolumenu obrotu na rynku spot oraz na rynku terminowym oraz spadek przychodów z obrotu gazem o 18,6% rdr, wynikający z niższego wolumenu obrotu na rynku spot oraz rynku terminowym.

Zanotowano wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 26,8% rdr, co wynika z wyższych obrotów certyfikatami OZE (tzw. zielone certyfikaty).

Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w II kw. 2022 r. wzrosły o 27,4% rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W II kw. 2022 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 8,5 mln zł, co oznacza wzrost o 30,7% rdr i o 36,1% kdk. Wzrost przychodów z prowadzenia RŚP to przede wszystkim efekt wysokich wolumenów wystawień zielonych certyfikatów.

 • Rozliczenie transakcji

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2022 r. wyniosły 11,0 mln zł, o 2,0% mniej rdr i o 11,8% mniej kdk. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w II kw. 2022 r. wyniosły 332 tys. zł, czyli o 39,5% więcej rdr i o 9,9% więcej kdk.

Koszty działalności operacyjnej

W II kw. 2022 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 62,5 mln zł, o 22,6% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r., oraz o 9,2% mniej niż w I kw. 2022 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się wzrost łącznych kosztów osobowych oraz wzrost kosztów usług obcych. Łączne koszty osobowe wyniosły 27,7 mln zł, o 4,6% więcej rdr. Wzrost łącznych kosztów osobowych to w głównej mierze efekt wyższego zatrudnienia wynikająceg z realizacji strategii rozwoju #GPW2022. Koszty usług obcych wyniosły 20,2 mln zł o 55,7% więcej rdr, co wynika m.in. z wyższych kosztów IT oraz kosztów doradztwa. W II kw. 2022 r. koszty amortyzacji wzrosły o 9,4% rdr do 9,5 mln zł, a koszty opłat eksploatacyjnych wyniosły 1,3 mln zł, czyli o 7,4% więcej rdr.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W II kw. 2022 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 7,8 mln zł, o 0,7% mniej rdr i o 71,4% więcej kdk. Na niższe wyniki w ujęciu rocznym wpłynął niższy zysk Grupy KDPW. Wpływ na wyniki Grupy KDPW w II kw. 2022 r. miał wzrost przychodów z działalności rozliczeniowej KDPW_CCP, wzrost przychodów z obsługi emitentów (wyższe przychody z tytułu wypłaty pożytków i wykupów papierów wartościowych), spadek przychodów z tytułu prowadzenia depozytu (w związku z niższą kapitalizacją papierów wartościowych) oraz spadek przychodów z tytułu opłat za rozrachunek na rynku kasowym (w związku z wymogiem regulacyjnym odnośnie wprowadzenia nowego sposobu kalkulacji opłat z tytułu dyscypliny rozrachunku).


GPW - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk