• Odbierz prezent
IGN: Korekta raportu nr 20/2021 - Raport roczny INNO-GENE S.A. za 2020 rok (2021-06-12 13:24)
Zarząd spółki INNO-GENE S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 20/2021 z dnia 31 maja 2021 r. z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Korekcie podlegał dokument jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r., który z powodu błędu technicznego nie zawierał pełnego rachunku zysków i strat, niemniej jednak Emitent opublikował wybrane dane jednostkowe z rachunku zysków i strat w raporcie rocznym. W sprawozdaniu jednostkowym zostało również skorygowane zestawienie zmian w kapitale własnym o właściwe dane porównawcze za 2019 r. oraz pozycja „Kapitał własny na początek okresu” za 2020 r. W sprawozdaniu skonsolidowanym za 2020 r. został skorygowany Rachunek przepływów pieniężnych, w zakresie przepływów z działalności operacyjnej. W sprawozdaniu skonsolidowanym zostało również skorygowane zestawienie zmian w kapitale własnym o właściwe dane porównawcze za 2019 r. oraz miało miejsce rozszerzenie zakresu prezentowanych danych, z danych skróconych do danych pełnych. W wyniku dokonanych korekt zmianie uległy również prezentowane dane w raporcie rocznym w tabeli z wybranymi jednostkowymi i skonsolidowanymi danymi finansowymi. Pozostałe dokumenty nie podlegały korekcie.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-06-12 13:24:24Jacek WojciechowiczPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk