• Odbierz prezent
IFIRMA S.A.: raport finansowy (2021-03-19 17:09)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IFIRMA S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-234Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grabiszyńska241B
(ulica)(numer)
071 769 43 00071 321 00 16
(telefon)(fax)
relacje-inwestorskie@ifirma.plhttps://www.ifirma.pl/relacje-inwestorskie
(e-mail)(www)
898-16-47-572931082394
(NIP)(REGON)
2594005H9SS14VUQS2290000281947
(LEI) (KRS)
4Audyt sp. z o.o. (3363)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24 197,0021 111,005 408,004 907,00
Zysk(strata) z działalności operacyjnej2 303,002 614,00515,00608,00
Zysk(strata) brutto2 375,002 704,00531,00629,00
Zysk(strata) netto1 859,002 141,00415,00498,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 098,002 636,00692,00613,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 001,002 343,00-671,00545,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 024,00-960,00-229,00-223,00
Przepływy pieniężne netto, razem-927,004 019,00-207,00934,00
Aktywa, razem14 689,0012 753,003 183,002 995,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 096,003 995,001 104,00938,00
Zobowiązania długoterminowe0,000,000,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe2 847,002 411,00617,00566,00
Kapitał własny9 593,008 758,002 079,002 057,00
Kapitał zakładowy640,00640,00139,00150,00
Liczba akcji (w szt.)6 400 000,006 400 000,006 400 000,006 400 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,290,330,060,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,290,330,060,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR1,501,370,320,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,501,370,320,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)0,210,190,050,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
01ListPrezesa.xhtmlLIST PREZESA
02OswiadczenieZarzadu.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
03InformacjaZarzadu.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
04OswiadczenieRN.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
05StanowiskoZarzaduRN.xhtmlSTANOWISKO ZARZĄDU
06OcenaSFSDRN.xhtmlOCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DOTYCZĄCĄ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
07WybraneDane.xhtmlWYBRANE DANE FINANSOWE
08SF2020.xhtmlROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
09SPRZARZ2020.xhtmlRoczne sprawozdanie zarządu z działalności spółki
podpisy-raport.zipPodpisy
IFIRMA_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_PSR_wydruk.xhtmlSprawozdanie z badania
IFIRMA_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_PSR_wydruk.xhtml.xadesPodpis badania

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk