• Odbierz prezent
IDM SA: raport finansowy (2022-09-30 20:14)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2022

(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okres


zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie
data przekazania:IDM SA(pełna nazwa emitenta)IDM SA
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)31-027
KRAKÓW(kod pocztowy)
(miejscowość)Mikołajska
26 lok 5(ulica)
(numer)012 397 06 00
012 397 06 01(telefon)

(fax)biuro.k@idmsa.pl
www.idmsa.pl(e-mail)

(www)6762070700
351528670(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021

Przychody z działalności podstawowej1322882868

Zysk (strata) z działalności operacyjnej4371859441

Zysk (strata) brutto4371879441

Zysk (strata) netto4371879441

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 7321 410-588331

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej95 - 20 -

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej49 - 11 -

Przepływy pieniężne netto razem-2 5871 496-557351

Zysk (strata) netto-821187-17741

Średnia ważona liczba akcji w szt.45 422 88244 392 38845 422 88244 392 388

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)-0,02 zł0,004 zł0,00 €0,001 €

Rozwodniona liczba akcji w szt.45 422 88244 392 38845 422 88244 392 388

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą-0,02 zł0,004 zł0,00 €0,001 €


w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR


30.06.202230.06.202130.06.202230.06.2021

Aktywa razem3 5365 8767551 292

Zobowiązania krótkoterminowe3 7103 042793714

Zobowiązania długoterminowe104 - 22 -

Rezerwy na zobowiązania01 1920280

Kapitał własny-2922 412-62530

Kapitał zakładowy2 2722 220485521

Liczba akcji w szt.45 422 88244 392 38845 422 88244 392 388

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-0,01 zł0,05 zł0,00 €0,01 €

Rozwodniona liczba akcji w szt.**45 422 88244 392 38845 422 88244 392 388

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-0,01 zł0,05 zł0,00 €0,01 €

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”

PlikOpis

IDM_oświadzenie zarządu.pdf


IDM_raport z przeglądu sprawozdania finansowego.pdf


IDM_sprawozdanie z działalności.pdf


IDM_sprawozdanie finansowe.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-30Grzegorz LeszzyńskiPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk