• Odbierz prezent
IDM SA: raport finansowy (2021-06-16 16:50)

TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres


zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie
data przekazania:IDM SA(pełna nazwa emitenta)IDM SA
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)31-027
KRAKÓW(kod pocztowy)
(miejscowość)Mikołajska
26 lok 5(ulica)
(numer)012 397 06 00
012 397 06 01(telefon)

(fax)biuro.k@idmsa.pl
www.idmsa.pl(e-mail)

(www)6762070700
351528670(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody z działalności podstawowej369 628 80 147

Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 500 -2 159 975 -507

Zysk (strata) brutto7 519 11 620 1 629 2 729

Zysk (strata) netto7 519 11 619 1 629 2 728

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 339 323 290 76

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 299 10 -281 2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej324
70


Przepływy pieniężne netto razem364 333 79 78

Zysk (strata) netto7 519 11 619 1 629 2 728

Średnia ważona liczba akcji w szt.44 392 3883 306 38944 392 3883 306 389

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)0,173,510,040,83

Rozwodniona liczba akcji w szt.44 392 3883 306 38944 392 3883 306 389

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą0,173,510,040,83


w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR


31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019

Aktywa razem5 436 3 790 1 215 881

Zobowiązania krótkoterminowe1 724 4 344 385 1 010

Zobowiązania długoterminowe270
60


Rezerwy na zobowiązania1 191 4 631 266 1 077

Kapitał własny2 227 -5 293 498 -1 230

Kapitał zakładowy2 220 165 496 38

Liczba akcji w szt.44 392 3883 306 38944 392 3883 306 389

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)0,05-1,600,01-0,37

Rozwodniona liczba akcji w szt.**44 392 3883 306 38944 392 3883 306 389

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)0,05-1,600,01-0,37

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr 5/2021
z dnia2021-06-16o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

IDM _List Prezesa Zarządu.pdfIDM_List Prezesa Zarządu

IDM Sprawozdanie zarządu_korekta.pdfIDM_Sprawozdanie Zarządu_korekta

IDM_ Oświadczenie w spr. zasad ładu korporacyjnego.pdfIDM_Oświadczenie w spr. zasad ładu korporacyjnego

IDM_Oświadczenie Rady Nadzorczej na temat komitetu audytu.pdfIDM_Oświadczenie Rady Nadzorczej na temat komitetu audytu

IDM_Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań.pdfIDM_Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań

IDM_Oświadczenie Zarządu na temat firmy audytorskiej.pdfIDM_Oświadczenie Zarządu na temat firmy audytorskiej

IDM_Oświadczenie Zarządu w spr. rzetelności spr. finansowego.pdfIDM_Oświadczenie Zarządu w spr. rzetelności spr. finansowego

IDM_Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania spr. finansowego.pdfIDM_Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania spr. finansowego

IDM_Sprawozdanie finansowe _korekta.pdfIDM_Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020_korekta
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-16Grzegorz LeszczyńskiPrezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Beata StaniszewskaGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk