• Sklep
  • Odbierz prezent
idm dźwignia

Izba Domów Maklerskich odniosła się do interwencji produktowej, która wprowadza znaczące ograniczenia dla brokerów, a także traderów handlujących kontraktami CFD. Zdaniem IDM, inwestorzy nie są przygotowani na tak drastyczne zmiany, a efektem zacieśnienia regulacji może być ucieczka do podmiotów znajdujących się poza jurysdykcją Unii Europejskiej.

 

W najbliższych miesiącach domy maklerskie oferujące swoim klientom handel kontraktami CFD będą musiały dostosować się do nowych wytycznych, które Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ogłosił w ramach interwencji produktowej. Nakładają one ograniczenia dotyczące marketingu i dystrybucji kontraktów różnicowych, a także nakładają na brokerów pewne obowiązki. Zmiany te dotyczyć będą dźwigni finansowej (minimalny depozyt zabezpieczający na poziomie 3,33% dla kontraktów CFD na główne pary walutowe i wyższe poziomy dla innych instrumentów), mechanizmu MCO, obowiązkowej ochrony przed ujemnym saldem, zakazu bonusów i wystandaryzowanego ostrzeżenia o ryzyku (szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ).

IDM szczególnie krytycznie odnosi się do zmian w poziomie dźwigni finansowej, ale popiera niektóre rozwiązania przyjęte przez paneuropejskiego regulatora.

„Inwestorzy indywidualni nie są przygotowani na tak drastyczne ograniczenie dźwigni finansowej na rynku CFD, jakie ESMA wprowadza dzisiaj poprzez interwencję produktową. Obniżenie lewara w praktyce może oznaczać przejście inwestorów indywidualnych do podmiotów poza jurysdykcją Unii Europejskiej, np. z Australii, Ameryki Środkowej i Południowej czy Rosji, a w konsekwencji wygaszanie europejskiego rynku CFD. W świetle ostatnio opublikowanych przez ESMA danych na temat spadku liczby reklamacji składanych przez klientów indywidualnych dot. usług na rynku CFD, takie podejście europejskiego nadzorcy jest tym bardziej niezrozumiałe i może okazać się ze szkodą dla rynku, szczególnie przy bardzo krótkim czasie na wprowadzenie zmian.” - uważa Piotr Sobków, Członek Zarządu IDM.

 

Argumentując interwencją produktową ESMA wskazuje na obawy dotyczące ochrony inwestorów. W dzisiejszym komunikacie prasowym zaznaczono, że analizy handlu kontraktami CFD w różnych krajach unijnych wskazują, iż 79-89% osób notuje straty na tym rynku. Z drugiej strony, w opublikowanym tydzień temu raporcie Trends, Risks and Vulnerabilities, wskazano na znaczący spadek skarg inwestorów indywidualnych dot. usług na rynku CFD począwszy od 2015 r. Według ESMA w I półroczu 2017 r. nadzorcy zanotowali łącznie mniej niż 400 reklamacji inwestorów indywidualnych w tym segmencie rynku, co stanowi ok. 10% (z ponad 4000) wszystkich skarg klientów na usługi finansowe zgłaszanych w krajach Unii Europejskiej i jest dwa razy mniejszą liczba niż w przypadku skarg dotyczących rynku akcji. To właśnie do tych danych odniósł się członek zarządu IDM, wskazując na to, że działania ESMA są niezrozumiałe i mogą okazać się strzałem w stopę.

 

ESMA uwzględnia tylko część uwag IDM

Izba Domów Maklerskich była jednym z podmiotów, które zgłosiły do ESMA swoje uwagi w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Wskazała w nich miedzy innymi potencjalne konsekwencje przyjęcia proponowanych rozwiązań, popierając część z nich i krytykując inne (m.im. w sprawie ograniczenia dźwigni). Odnotowała również, że w niektórych przypadkach polskie ustawodawstwo zawiera już podobne wytyczne, a dodatkowo, niektóre z polskich domów maklerskich dobrowolnie wprowadziły wcześniej ochronę przed ujemnym saldem. Ta wg. ESMA ma być wymogiem dla domów maklerskich, podczas gdy IDM optowała za dobrowolnym wprowadzeniem usługi.

W przesłanych do ESMA uwagach poparto z kolei zakaz oferowania bonusów i opcję wystandaryzowanego ostrzeżenia o ryzyku. Co do proponowanych przez ESMA zmian dotyczących ‘margin close out’ IDM zgłosiła swoje zastrzeżenia dotyczące tego, że pierwotnie miała ona mieć zastosowanie dla każdej transakcji osobno. Izba wskazała, że ustalenie minimalnego poziomu uruchamiającego mechanizm MCO powinno mieć zastosowanie dla całego portfela. Zmiany proponowane pierwotnie przez ESMA spowodowałyby konieczność przeprogramowania platform transakcyjnych i przemodelowania systemów ryzyka, co rodzi zwiększone ryzyko rozliczeniowe kontrahenta. System ten wymuszałby również na inwestorach konieczność zawierania transakcji z maksymalną dopuszczalną dźwignią finansową, uniemożliwiając zarządzanie poziomem jej wykorzystania, co jest sprzeczne z interesem ochrony inwestora. Uwaga ta została najwyraźniej uwzględniona przez ESMA, gdyż w ogłoszonych dziś wytycznych zmiany dotyczące MCO odnoszą się już do całego portfela klienta.

 

„Jesteśmy za rozwiązaniami, które będą realnie zwiększały ochronę inwestorów detalicznych. Jednak praktyka rynku pokazuje, że poziom dźwigni nie jest skutecznym narzędziem ochrony inwestora. Ponadto, część z propozycji ESMA została już wprowadzona i funkcjonuje na polskim rynku. Na przykład w odniesieniu do działań reklamowych, wytyczne krajowego nadzoru precyzują zakres działań marketingowych, formy promocji i stosowanie bonusów dla klientów. Kilku członków IDM przyjęło już wspominane przed ESMA rozwiązanie ochrony klientów przed negatywnym debetem, co ogranicza znacznie ryzyko dla inwestorów. Izba poparła także przyjęcie regulacji określającej standardowy minimalny poziom mechanizmu MCO na poziomie 50% wartości pobranego depozytu przy uwzględnieniu wyniku całego portfela transakcji. Taki system jest wykorzystywany obecnie przez firmy inwestycyjne działające w Europie i charakteryzuje się, w większości analizowanych wariantów, najskuteczniejszą ochroną przed ryzykiem rozliczeniowym” dodaje dziś Piotr Sobków.

 

IDM to największa niezależna samorządowa organizacja środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzeszająca 22 członków, którzy posiadają ponad 77% udziału lokalnych członków GPW w obrocie akcjami, ponad 98% udziału w obrocie obligacjami oraz ponad 97% udziału w obrocie kontraktami terminowymi.

 


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk