• Odbierz prezent
I2 DEVELOPMENT S.A.: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem (2021-07-27 15:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 17.06.2021r. dotyczącego nabycia obligacji własnych celem umorzenia, Zarząd spółki i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 29 lipca 2021 roku z depozytu 275 sztuk obligacji serii J Emitenta, o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 275.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji serii J wynosić będzie 8.225 sztuk (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Tym samym Emitent zakończył skup obligacji własnych serii J, o którym informował w raporcie bieżącym nr 58/2020 z dnia 27 października 2020 roku. Termin wykupu pozostałej części obligacji serii J przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 31 sierpnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

Current report no. 19/2021

Date: July 27, 2021

Short name of the issuer: i2 Development S.A.

Subject: Completion of the purchase of own bonds, resolution of the National Depository for Securities on the withdrawal from the deposit of bonds in connection with their redemption

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

In reference to the current report no. 12/2021 of June 17, 2021. regarding the purchase of own bonds for redemption, the Management Board of i2 Development S.A. (hereinafter: the Issuer, the Company) informs that on July 26, 2021, the Management Board of the National Depository for Securities S.A. (hereinafter: KDPW), at the request of the Issuer, adopted a resolution to withdraw 275 series J bonds of the Issuer from the deposit on 29 July 2021, with a nominal value of PLN 1,000.00 (in words: one thousand zlotys) each and a total nominal value of 275,000.00 (in words : two hundred seventy five thousand zlotys). After the redemption by KDPW, the number of J-series bonds will be 8,225 (say: eight thousand two hundred and twenty-five). Thus, the Issuer completed the purchase of its own series J bonds, which it informed about in the current report No. 58/2020 of October 27, 2020. The maturity date for the remainder of the series J bonds will fall on the next interest day, i.e. August 31, 2021.

Signatures of persons representing the Company:

2021-07-27 Marcin Misztal President of the Management Board

I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Marcin MisztalPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk