• Odbierz prezent
I2 DEVELOPMENT S.A.: raport finansowy (2021-05-14 17:09)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-05-14
I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-03-31
dane jednostkowe
tys. PLNtys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem6247 5491361 717
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6491 994-142454
Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 1690-1673370-380
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy1400-4 687306-1 066
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 88515 848-1 0693 605
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 954-7 491-1 302-1 704
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 141-2 1322 437-485
Przepływy pieniężne netto razem3026 224661 416
tys. PLNtys. EUR
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
Aktywa razem757 831747 834162 614162 051
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania486 523477 926104 397103 564
Zobowiązania długoterminowe414 257401 94488 89187 099
Zobowiązania krótkoterminowe68 10171 97814 61315 597
Kapitał własny271 308269 90858 21758 487
Kapitał akcyjny9 7009 7002 0812 102
Liczba akcji w sztukach9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14-0,180,03-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję0,14-0,180,03-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję27,9727,976,006,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 27,9727,976,006,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję000,000,00
dane skonsolidowane
tys. PLNtys. EUR
I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2021I kwartał 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem20 81160 5804 55213 780
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 51011 2681122 563
Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 69027 6151516 281
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy16724 448365 561
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-11 61630 164-2 5416 861
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej50-1 09811-194
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 048-10 6313 073-2 418
Przepływy pieniężne netto razem2 48218 4355434 193
tys. PLNtys. EUR
31.03.202131.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
Aktywa razem469 978457 436100 84799 124
Zobowiązania długoterminowe72 08853 89915 46911 680
Zobowiązania krótkoterminowe144 860150 67431 08432 650
Kapitał własny253 029252 86354 29554 794
Kapitał akcyjny9 7009 7002 0812 102
Liczba akcji w sztukach9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję 0,021,040,000,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję0,021,040,000,22
Wartość księgowa na jedną akcję 26,0926,075,605,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 26,0926,075,605,65

Kursy walut- sposób liczenia: 

1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego.

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.03.2021 1 EUR: 4,6603 na dzień 31.12.2020 1 EUR: 4,6148 na dzień 31.03.2020 1 EUR = 4,5523 PLN,

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:, 3 miesiące zakończone 31.03.2021 1 EUR= 4,5721, 12 miesiący zakończone 31.12.2020 1 EUR= 4,4742 PLN, 3 miesiące zakończone 31.03.2020 1 EUR = 4,3963 PLN,

                                                                                          

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2021-05-14Skonraportkwarti2 SA31.03.2021.pdfskonsolidowany raport kwartalny IQ2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-14Marcin MisztalPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk