• Odbierz prezent
I2 DEVELOPMENT S.A.: raport finansowy (2021-04-21 19:37)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
data przekazania: 2021-04-21
I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
FALSESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 45130 4682 1127 083
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 5285 091-3411 183
Zysk (strata) brutto4 2784 6599561 083
Zysk (strata) netto-1 7245 616-3851 305
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 8752 5101 537583
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej49 428-13 60911 047-3 164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-56 9037 325-12 7181 703
Przepływy pieniężne netto, razem-600-3 774-134-877
Aktywa, razem747 834783 671162 051184 025
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania477 926512 039103 564120 239
Zobowiązania długoterminowe401 944401 05087 09994 176
Zobowiązania krótkoterminowe71 978108 84815 59725 560
Kapitał własny269 908271 63258 48763 786
Kapitał zakładowy9 7009 7002 1022 278
Liczba akcji (w szt.)9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,180,58-0,040,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,180,58-0,040,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)27,8328,006,036,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)27,8328,006,036,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,120,000,26

KURSY- sposób liczenia: 
1)  poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;
2)  poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.12.2020 1 EUR: 4,6148 na dzień 31.12.2019  1 EUR = 4,2585 PLN, 
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:, 12 miesiący zakończone 31.12.2020 1 EUR= 4,4742 PLN, 12 miesięcy zakończone 31.12.2019 1 EUR = 4,3018 PLN
 
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

Opinia Audytor i2 Development SA 2020 BSF PZR SzB PL podpisane.pdfOpinia Audytora

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

PlikOpis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

!Oświadczenia Zarządu i2 Development S.A - ws zgodności RSF i RZzD.BES.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności i rzetelności

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PlikOpis

!Oświadczenia Zarządu i2 Development S.A- ws wyboru podmiotu.BES.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora

informacja Zarządu do spr.fin. za 2020 - firma audytorska.BES.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru audytora

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PlikOpis

Oświadczenie RN _audyt_do spr.fin. za 2020 (21.04.2021).pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

PlikOpis

!2021-04-21 i2 Development_List do Akcjonariuszy.BES.pdfList do Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis

!2021-04-21 i2 SA z dzialalnosci zarzadu 2020 podpisane.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

PlikOpis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

PlikOpis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

PlikOpis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

Ocena sprawozdań RN do spr.fin. za 2020 (21.04.2021).pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

PlikOpis
espi 2020.pdf
!2021-04-21 i2 SA jednostkowe finansowe 2020 podpisane.pdfSprawozdanie finansowe Emitenta
BILANS
Notyw tys.
20202019
AKTYWA
Aktywa trwałe726 285666 377
Wartości niematerialne i prawne, w tym:47612991262550800
wartość firmy4
Rzeczowe aktywa trwałe158284649460301478853
Należności długoterminowe149744931299751104183361395795500
Od jednostek powiązanych0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe1012768211103930721 042663 308
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe721 042663 308
w jednostkach powiązanych, w tym:712 566654 832
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach8 4754 093
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236654 7656 599
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 5736 286
Inne rozliczenia międzyokresowe192313
Aktywa obrotowe21 549117 294
Zapasy166681361219604610 04422 523
Należności krótkoterminowe5385792592888610418336139579553 3502 394
Od jednostek powiązanych4862 262
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek2 864132
Inwestycje krótkoterminowe7 57890 473
Krótkoterminowe aktywa finansowe3519756871897 57890 473
w jednostkach powiązanych7 14689 440
w pozostałych jednostkach02
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4321 031
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe139861913393955781 904
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m747 834783 671
PASYWA
Kapitał własny269 908271 632
Kapitał zakładowy929857313498379 7009 700
Kapitał zapasowy2508138991654086 99581 379
Kapitał z aktualizacji wyceny585620510090000943943
Pozostałe kapitały rezerwowe1230603114732248173 994173 994
Zysk (strata) z lat ubiegłych00
Zysk (strata) netto0-1 7245 616
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)1515302715566657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania477 926512 039
Rezerwy na zobowiązania9430189156197544 0052 140
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 9201 925
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy84215
długoterminowe0
krótkoterminowe84215
Zobowiązania długoterminowe293459413483950401 944401 050
Wobec jednostek powiązanych389 847344 957
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek12 09756 093
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377671 978108 848
Wobec jednostek powiązanych24 11552 008
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek47 86356 841
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe2159615754306200
Ujemna wartość firmy0
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m747 834783 671
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)9 700 0009 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096927,8328,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096927,8328,00

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20202019
Należności warunkowe77823021977121
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe77823021977121
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:9 45130 468
od jednostek powiązanych9 28030 438
Przychody netto ze sprzedaży produktów988102294655992 8322 465
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1223543025357256 61928 003
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:4 31620 247
jednostkom powiązanym4 31620 247
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 31620 247
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 13610 222
Koszty sprzedaży4557291641406400
Koszty ogólnego zarządu455729164140644 7473 993
Zysk (strata) ze sprzedaży3896 228
Pozostałe przychody operacyjne218751
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje650
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne69397821712728153751
Pozostałe koszty operacyjne2 1341 889
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych267128
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne1456638741460441 8671 761
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 5285 091
Przychody finansowe11724724903942946 19037 360
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:9 4400
od jednostek powiązanych, w tym:9 4400
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0
Odsetki, w tym:7 9309 090
od jednostek powiązanych7 4428 707
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1481018379848462 7210
w jednostkach powiązanych2 7210
Aktualizacja wartości aktywów finansowych25 06924 530
Inne1 0303 740
Koszty finansowe13768076869706440 38437 792
Odsetki w tym:36 75236 126
dla jednostek powiązanych31 15327 401
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne3 6331 667
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto4 2784 659
Podatek dochodowy31324817089796 002-957
część bieżąca0202
część odroczona6 002-1 159
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6980643604527
Zysk (strata) netto-1 7245 616
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)142213911137488
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)142213911137488

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20202019
Kapitał własny na początek okresu (BO)271 632280 897
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych271 632280 897
Kapitał zakładowy na początek okresu9 7009 700
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu9 7009 700
Kapitał zapasowy na początek okresu81 37981 379
Zmiany kapitału zapasowego5 6160
zwiększenia (z tytułu)5 6160
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu86 99581 379
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu943943
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu943943
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu173 994178 011
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0-4 017
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)0-4 017
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu173 994173 994
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu173 9940
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)5 6160
5 6160
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)00
00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto-1 7245 616
zysk netto05 616
strata netto-1 7240
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )269 908271 632
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20202019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 7245 616
Korekty razem8 599-3 106
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0
Amortyzacja86309
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-26412
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)20 23725 293
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-27 522-24 402
Zmiana stanu rezerw1 865-438
Zmiana stanu zapasów12 47940
Zmiana stanu należności-956-2 290
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-6 123-2 267
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 160635
Inne korekty5 6370
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia6 8752 510
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy100 74250 734
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:100 74250 734
w jednostkach powiązanych100 74250 734
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych99 99649 903
odsetki746832
inne wpływy z aktywów finansowych0
w pozostałych jednostkach0
zbycie aktywów finansowych0
dywidendy i udziały w zyskach0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0
odsetki0
inne wpływy z aktywów finansowych0
Inne wpływy inwestycyjne0
Wydatki-51 314
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-51 314-64 343
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych-51 314-64 343
nabycie aktywów finansowych-50 314-64 343
udzielone pożyczki długoterminowe0-82
w pozostałych jednostkach-50 314-64 261
nabycie aktywów finansowych-1 0000
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy60 21659 108
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki48 25444 108
Emisja dłużnych papierów wartościowych11 96215 000
Inne wpływy finansowe00
Wydatki-117 119-51 783
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek-27 652-2 394
Wykup dłużnych papierów wartościowych-58 557-39 724
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-105-331
Odsetki-30 805-9 335
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-56 9037 325
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-600-3 774
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-600-3 774
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu1 0314 805
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4321 031
o ograniczonej możliwości dysponowania00

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościDodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:oprogramowanie komputeroweinne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawneWartości niematerialne i prawne, razem


Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

abcdeWartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne


- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)


wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
amortyzacja za okres (z tytułu)


skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresuWARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

własneużywane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.

środki trwałe, w tym:grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnejurządzenia techniczne i maszynyśrodki transportuinne środki trwałeśrodki trwałe w budowiezaliczki na środki trwałe w budowieRzeczowe aktywa trwałe, razem

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość brutto środków trwałych na koniec okresuskumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresuamortyzacja za okres (z tytułu)
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresuodpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresuzwiększeniazmniejszeniaodpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresuwartość netto środków trwałych na koniec okresu
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20032002

własneużywane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.

należności od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe nettoodpisy aktualizujące wartość należnościNależności długoterminowe brutto
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.

20032002

Stan na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

w jednostkach powiązanych, w tym:aa) w jednostkach zależnychudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującejudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzajuudzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:ba) w jednostkach współzależnychudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonychudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkachudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)w pozostałych jednostkach, w tym:ca) we wspólniku jednostki współzależnejudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)cb) w znaczącym inwestorzeudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkachudziały lub akcjedłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.

wartość firmy jednostek podporządkowanychjednostek zależnychjednostek współzależnychjednostek stowarzyszonychujemna wartość firmy jednostek podporządkowanychjednostek zależnychjednostek współzależnychjednostek stowarzyszonych
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.

20032002

wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresuodpis wartości firmy na początek okresuodpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresuwartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.

20032002

wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresuodpis wartości firmy na początek okresuodpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresuwartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.

20032002

wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresuodpis wartości firmy na początek okresuodpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresuwartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.

ujemna wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresuodpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresuujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.

20032002

ujemna wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresuodpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresuujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.

20032002

ujemna wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresuodpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresuujemna wartość firmy netto na koniec okresuNależy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresuUDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.w tys.

abcdefghijkl

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.w tys.

amnoprst

nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy


- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:
- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe
- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe


zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


w tys.


abcdefghi

Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy- kapitał zakładowy


Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.

20032002

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)udziały i akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Wartość według cen nabycia, razemWartość na początek okresu, razemKorekty aktualizujące wartość (za okres), razemWartość bilansowa, razem


UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.

20032002


Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresuINNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20032002

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększeniaodniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszeniaodniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
ZAPASYw tys.

materiałypółprodukty i produkty w tokuprodukty gotowetowaryzaliczki na dostawy i usługiZapasy, razem
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.

od jednostek powiązanychz tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcydochodzone na drodze sądowejinneod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitalez tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcydochodzone na drodze sądowejinnenależności od pozostałych jednostekz tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyz tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnychdochodzone na drodze sądowejinneNależności krótkoterminowe netto, razemodpisy aktualizujące wartość należnościNależności krótkoterminowe brutto, razem
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.

z tytułu dostaw i usług, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejinne, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejdochodzone na drodze sądowej, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejNależności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razemodpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanychNależności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys.

z tytułu dostaw i usług, w tym:od jednostek współzależnychod jednostkek stowarzyszonychod innych jednostekinne, w tym:od jednostek współzależnychod jednostkek stowarzyszonychod innych jednostekdochodzone na drodze sądowej, w tym:od jednostek współzależnychod jednostkek stowarzyszonychod innych jednostekNależności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razemodpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitaleNależności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.

z tytułu dostaw i usług, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekz tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnychinne, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekdochodzone na drodze sądowej, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekNależności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razemodpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostekNależności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.

Stan na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Należności krótkoterminowe, razemw tys.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.

20032002

do 1 miesiącapowyżej 1 miesiąca do 3 miesięcypowyżej 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcy do 1 rokupowyżej 1 rokunależności przeterminowaneNależności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usługNależności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitentaNALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.

20032002

do 1 miesiącapowyżej 1 miesiąca do 3 miesięcypowyżej 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcy do 1 rokupowyżej 1 rokuNależności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowaneNależności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

PlikOpis


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

w jednostkach zależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorzeudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkachudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężneśrodki pieniężne w kasie i na rachunkachinne środki pieniężneinne aktywa pieniężneKrótkoterminowe aktywa finansowe, razem


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)udziały i akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Wartość według cen nabycia, razemWartość na początek okresu, razemKorekty aktualizujące wartość (za okres), razemWartość bilansowa, razem


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.


ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys.
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.

20032002


Inne inwestycje krótkoterminowe, razem


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys.
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys.

LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu


AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys.

Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys.

Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Liczba akcji, razemKapitał zakładowy, razemWartość nominalna jednej akcji (w zł)Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowegoKAPITAŁ ZAPASOWYw tys.

20032002

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnejutworzony ustawowoutworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartośćz dopłat akcjonariuszy / wspólnikówinny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.

z tytułu aktualizacji wartości godziwejz tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tymz wyceny instrumentów zabezpieczającychz tytułu podatku odroczonegoróżnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznychinny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.

a) utworzony zgodnie z statutem/umowąb) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.

20032002


Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20032002

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:odniesionej na wynik finansowy
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększeniaodniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszeniaodniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razemodniesionej na wynik finansowy
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20032002

stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.

wobec jednostek powiązanych, w tym:aa) wobec jednostek zależnychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującejkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:ba) wobec jednostek współzależnychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tymca) wobec wspólnika jednostki współzależnejkredyty i pożyczkz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)cb) wobec znaczącego inwestorakredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostekkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.

20032002

powyżej 1 roku do 3 latpowyżej 3 do 5 latpowyżej 5 latZobowiązania długoterminowe, razem


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.Zobowiązania długoterminowe, razemw tys.ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawalutaW przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.

) wobec jednostek powiązanych, w tym:kredyty i pożyczki, w tym:aa) wobec jednostek zależnychdługoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującejkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:ba) wobec jednostek współzależnychkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługi”zobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostekkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w tym:ca) wobec wspólnika jednostki współzależnejkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)cb) wobec znaczącego inwestorakredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostekkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania wekslowez tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnychz tytułu wynagrodzeńinne (wg tytułów)
fundusze specjalne (wg tytułów)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20032002

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys.ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawalutaW przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne


Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.

20032002

Stan na początek okresuzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20032002

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztówdługoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
rozliczenia międzyokresowe przychodówdługoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
Inne rozliczenia międzyokresowe, razemNależy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcjęPlikOpis


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

otrzymanych gwarancji i poręczeńod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek
pozostałe (z tytułu)od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostek
Należności warunkowe, razem
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

udzielonych gwarancji i poręczeńna rzecz jednostek powiązanych, w tym:na rzecz jednostek zależnychna rzecz jednostki dominującejna rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:na rzecz jednostek współzależnychna rzecz jednostek stowarzyszonychna rzecz innych jednostekna rzecz pozostałych jednostek, w tym:na rzecz wspólnika jednostki współzależnejna rzecz znaczącego inwestorana rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)na rzecz jednostek powiązanych, w tym:na rzecz jednostek zależnychna rzecz jednostki dominującejna rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:na rzecz jednostek współzależnychna rzecz jednostek stowarzyszonychna rzecz innych jednostekna rzecz pozostałych jednostek, w tym:na rzecz wspólnika jednostki współzależnejna rzecz znaczącego inwestorana rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem


Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.


od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razemod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

krajod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekeksportod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razemod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.


od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razemod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

krajod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekeksportod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razemod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.

amortyzacjazużycie materiałów i energiiusługi obcepodatki i opłatywynagrodzeniaubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalnepozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razemZmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowychKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.

20032002

rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody operacyjne, razem
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.

20032002

utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne koszty operacyjne, razemW odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzeniaPRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekPrzychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

z tytułu udzielonych pożyczekod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekpozostałe odsetkiod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekPrzychody finansowe z tytułu odsetek, razem
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.

20032002

dodatnie różnice kursowezrealizowaneniezrealizowanerozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

od kredytów i pożyczekdla jednostek powiązanych, w tym:dla jednostek zależnychdla jednostki dominującejdla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:dla jednostek współzależnychdla jednostek stowarzyszonychdla innych jednostekdla pozostałych jednostek, w tym:dla wspólnika jednostki współzależnejdla znaczącego inwestoradla innych jednostek
pozostałe odsetkidla jednostek powiązanych, w tym:dla jednostek zależnychdla jednostki dominującejdla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:dla jednostek współzależnychdla jednostek stowarzyszonychdla innych jednostekdla pozostałych jednostek, w tym:dla wspólnika jednostki współzależnejdla znaczącego inwestoradla innych jednostekKoszty finansowe z tytułu odsetek, razem
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.

20032002

ujemne różnice kursowe, w tym:zrealizowaneniezrealizowaneutworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne koszty finansowe, razem
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanychodpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanychodpis różnicy w wycenie aktywów nettoPozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostkiPlikOpis


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.

20032002

Zysk (strata) bruttoKorekty konsolidacyjneRóżnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowymPodatek dochodowy według stawki ... %Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatkuPodatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:wykazany w rachunku zysków i stratdotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własnydotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.

20032002

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowychzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowychzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresuzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowyinne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.

20032002

ujętego w kapitale własnymujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmyPozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączeniaPODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.

działalności zaniechanejwyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.

20032002


Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razemNależy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowePlikOpis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresuPlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


PlikOpisPRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. PLN

Zysk (strata) nettoKorekty razemUdział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(Zysk) strata z działalności inwestycyjnejZmiana stanu rezerwZmiana stanu zapasówZmiana stanu należnościZmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytówZmiana stanu rozliczeń międzyokresowychInne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:


1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach


b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego


1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy


1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego


5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu


18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów


23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności


28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy


30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

PlikOpis


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-21Marcin MisztalPrezes ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Joanna AdamczukGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk