• Odbierz prezent
I2 DEVELOPMENT S.A.: raport finansowy (2021-04-21 19:09)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-21
I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem214 775139 79448 00332 497

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 44936 5324 1238 492

Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 16 230-4 2543 628-989

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy10 052-4 1772 247-971

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej96 32829 85421 5306 940

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 389403-98194

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-83 635-42 838-18 693-9 958

Przepływy pieniężne netto razem8 303-12 5811 856-2 925


31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019

Aktywa razem457 436557 39999 124130 891

Zobowiązania długoterminowe53 899117 02711 68027 481

Zobowiązania krótkoterminowe150 674198 87432 65046 700

Kapitał własny252 863241 49854 79456 710

Kapitał akcyjny9 7009 7002 1022 278

Liczba akcji w sztukach9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję 1,04-0,430,22-0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję1,04-0,430,22-0,10

Wartość księgowa na jedną akcję 26,0724,905,655,85

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 26,0724,905,655,85
KURSY- sposób liczenia: 

1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;
2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego.

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.12.2020 1 EUR: 4,6148 na dzień 31.12.2019 1 EUR: 4,2585

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:, 12 miesięcy zakończone 31.12.2020 1 EUR= 4.4742, 12 miesiący zakończone 31.12.2019 1 EUR= 4,3018 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

!2021-04-21 i2 Development_List do Akcjonariuszy.BES.pdfList do Akcjonariuszy

!2021-04-21 Skon spraw finan i2 SA 2020 podpisane.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok

!2021-04-21 Spraw skons z działal Grupy 2020 podpisane.pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy za 2020 rok

!Oświadczenia Zarządu GK i2 - ws wyboru podmiotu.BES.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora

!Oświadczenia Zarządu GK i2 - zgodności RSSF i SZzD.BES.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności

Oświadczenie RN _audyt_do spr.fin. za 2020 (21.04.2021).pdfOświadczenie Rady Nadzorczej

Ocena sprawozdań RN do spr.fin. za 2020 (21.04.2021).pdfOcena Rady Nadzorczej

informacja Zarządu do spr.fin. za 2020 - firma audytorska.BES.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru audytora

Opinia Audytora i2 Development SA 2020 BSSF MSSF SzB PL.pdfOpinia Audytora
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-21Marcin MisztalPrezes ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-21Joanna AdmaczukGłówna Księgowa
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk