• Odbierz prezent
I2 DEVELOPMENT S.A.: Przydział obligacji serii M (2021-04-19 09:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przydział obligacji serii M
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 9 608 (dziewięć tysięcy sześćset osiem) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „M”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 9.608.000,00 (dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 16 marca 2024 roku („Obligacje”).

Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie: hipoteka, która zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27 ustanowionej do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji (rozszerzenie hipoteki ustanawianej przy emisji obligacji serii „L”), a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji z hipoteki, złożenie przez Emitenta weksla własnego in blanco oraz poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego.

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty, określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa”), a także w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, tj. w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION:

Current report No. 9/2021

Date of preparation: 2021-04-19

Short name of the issuer: i2 Development S.A.

Subject: Allocation of series M bonds

Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information

The Management Board of i2 Development S.A. with its registered office in Wroclaw (the "Issuer") informs that on April 16, 2021 it adopted a resolution on the allocation of 9 608 (nine thousand six hundred eight) secured bonds series marked with the letter "M", not in the form of a document, with the nominal value of PLN 1,000.00 (one thousand) each bond and the total nominal value of PLN 9,608,000.00 (nine milion six hundred eight thousand PLN 00/100), with interest at a fixed interest rate, not deviating from market conditions, with a maximum maturity date of on March 16, 2024 ("Bonds").

The Bonds will be secured by: a mortgage, will be established on a land one, located in Wrocław at ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 and ul. Great 27 amount up to 150% of the value of the Bonds (examination of the mortgage established at the issue of series "L" bonds), as well as a declaration of submission to enforcement under the mortgage, submission by the Issuer of a promissory note in blank and submission to enforcement by the Issuer in a copy of Art. 777 item 5) of the Code of Civil Procedure.

The Bonds were issued in the form of an offer specified in Art. 33 point 1 of the Act of 15 January 2015 on bonds (the "Act"), as well as in the form of an offer conducted pursuant to Art. 1 clause 4 lit. b) of Regulation 2017/1129 by sending the Information Memorandum to no more than 149 designated addressees who are natural or legal persons other than qualified investors within the meaning of Art. 2 lit. e) of Regulation 2017/1129, i.e. in a manner that constitutes a public offering of securities within the meaning of art. 2 lit. d) Regulation 2017/1129, for which there is no obligation to publish a prospectus.

The funds obtained by the Company from the issue of the Bonds will be used for the implementation of the investment consisting in the construction of an office and service building with an underground car park, located in Wroclaw at Powstańców Śląskich 106, 108, 110 and Wielka 27 street.

Signatures of persons representing the Company:

2021-04-19 Marcin Misztal President of the Management Board

I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Marcin MisztalPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk