• Odbierz prezent
I2 DEVELOPMENT S.A.: Przydział obligacji serii L (2021-03-17 11:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przydział obligacji serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 17 939 (siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „L”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 17.939.000,00 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 16 marca 2024 roku („Obligacje”).

Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie: hipoteka, która zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27 na II miejscu hipotecznym z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstałe po wykreśleniu hipoteki poprzedzającej i ujawnieniu stosownej wzmianki w Elektronicznej Księdze Wieczystej, ustanowionej do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji, a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji z hipoteki, złożenie przez Emitenta weksla własnego in blanco oraz poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego.

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty, określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa”), a także w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, tj. w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION:

Current report No. 8/2021

Date of preparation: 2021-03-17

Short name of the issuer: i2 Development S.A.

Subject: Allocation of series L bonds

Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information

The Management Board of i2 Development S.A. with its registered office in Wroclaw (the "Issuer") informs that on March 16, 2021 it adopted a resolution on the allocation of 17 939 (seventeen thousand nine hundred and thirty-nine) secured bonds series marked with the letter "L", not in the form of a document, with the nominal value of PLN 1,000.00 (one thousand) each bond and the total nominal value of PLN 17,939,000.00 (seventeen million nine hundred and thirty-nine thousand PLN 00/100), with interest at a fixed interest rate, not deviating from market conditions, with a maximum maturity date of on March 16, 2024 ("Bonds").

The Bonds will be secured by: a mortgage to be established on a land property located in Wroclaw at Powstancow Slaskich 106, 108, 110 and Wielka 27 street, second place in the mortgage, with a claim to transfer the mortgage to the vacant mortgage seat, resulting from the deletion of the preceding mortgage and the disclosure of a relevant entry in the Electronic Land and Mortgage Register, established up to 150% of the value of the Bonds allocated, as well as a declaration of submission to execution against the mortgage, submission by Of the Issuer's blank promissory note and submission to enforcement by the Issuer pursuant to Art. 777 item 5) of the Code of Civil Procedure.

The Bonds were issued in the form of an offer specified in Art. 33 point 1 of the Act of 15 January 2015 on bonds (the "Act"), as well as in the form of an offer conducted pursuant to Art. 1 clause 4 lit. b) of Regulation 2017/1129 by sending the Information Memorandum to no more than 149 designated addressees who are natural or legal persons other than qualified investors within the meaning of Art. 2 lit. e) of Regulation 2017/1129, i.e. in a manner that constitutes a public offering of securities within the meaning of art. 2 lit. d) Regulation 2017/1129, for which there is no obligation to publish a prospectus.

The funds obtained by the Company from the issue of the Bonds will be used for the implementation of the investment consisting in the construction of an office and service building with an underground car park, located in Wroclaw at Powstańców Śląskich 106, 108, 110 and Wielka 27 street.

Signatures of persons representing the Company:

2021-03-17 Marcin Misztal President of the Management Board

I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Marcin MisztalPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk