• Odbierz prezent
HYDROTOR: raport finansowy (2021-03-02 13:48)
fot. freepik.com
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR-MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR-MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROTORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
89-500Tuchola
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Chojnicka72
(ulica)(numer)
(052) 33 63 600052 33 48 635
(telefon)(fax)
hydrotor@hydrotor.com.plwww.hydrotor.com.pl
(e-mail)(www)
561-000-22-76090022448
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-314 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
---- GRUPA KAPITAŁOWA HYDROTOR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101 340109 65922 65025 491
Zysk (strata) ze sprzedaży15 35619 4623 4324 524
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 2728 1091 8491 885
Zysk (strata) brutto5 9218 9281 3232 075
Zysk (strata) netto4 8197 3001 0771 697
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 56311 1702 7222 623
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 019-10 702-438-2 513
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 192-1 035-1 342-243
Przepływy pieniężne netto, razem4 352-567943-133
Aktywa, razem137 901133 35929 88231 316
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 05040 4017 5959 487
Zobowiązania długoterminowe17 27817 9813 7444 222
Zobowiązania krótkoterminowe17 77222 4203 8515 265
Kapitał własny102 85192 95822 28721 829
Kapitał zakładowy4 7974 7971 0391 126
Liczba akcji (w szt.)2 398 3002 398 3002 398 3002 398 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,013,040,450,71
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)42,8238,709,289,09
EBITDA16 47715 6813 6833 645
------ PHS "Hydrotor" S.A.
Przychody ze sprzedaży60 64266 53413 55415 467
Przychody ze sprzedaży produktów45 79749 04510 23611 401
Zysk (strata) ze sprzedaży3 1616 3047061 465
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6482 306368536
Zysk (strata) brutto3 3206 2737421 458
Zysk (strata) netto3 4915 7537801 337
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 2845 2739281 238
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 761-5 693598-1 337
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 354-877-1 160-206
Przepływy pieniężne netto, razem1 691-1 297366-305
Aktywa, razem116 618110 27225 27025 895
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 98229 2065 8476 858
Zobowiązania długoterminowe15 04615 3503 2603 605
Zobowiązania krótkoterminowe11 93613 8562 5863 254
Kapitał własny89 63681 06619 42419 036
Kapitał zakładowy4 7974 7971 0391 126
Liczba akcji (w szt.)2 398 3002 398 3002 398 3002 398 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,462,400,330,56
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)37,3733,808,107,94
EBITDA7 9078 1291 767,001 890,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,002,000,220,46

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2021z dnia2021-03-02o treści:

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o korekcie Raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 01 marca 2021 roku. style="line-height: 115%">

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż w Raporcie kwartalnym na stronie 19 omyłkowo podano w tabelach błędne dane dotyczące posiadanej ilości akcji na dzień sporządzenia raportu u Pana Mariusza Lewickiego oraz w zestawieniu zmian w stanie posiadania akcji emitenta u Pana Ryszarda Bodziachowskiego na dzień bilansowy tj. 31.12.2020 oraz na dzień sporządzenia raportu.
PlikOpis
Raport Skonsolid Hydrotor 4 Q 2020 r korekta.pdfSkonoslidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 4 kwartał 2020; sprawozdanie finansowe jednostki emitenta, informacja daodatkow; pozostałe informacje

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Mariusz LewickiPrezes Zarządu
2021-03-02Wiesław WruckCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk