• Odbierz prezent
HYDRAPRES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał (2023-06-01 14:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2023
Data sporządzenia:2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
HYDRAPRES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2022 r.
12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2022 r.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2022 r.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także
2) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
PlikOpis
Hydrapres S.A._zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_230628.pdf
Hydrapres S.A.projekty_uchwal_ZWZ__230628.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HYDRAPRES S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-050Solec Kujawski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Haska7
(ulica)(numer)
(52) 323 92 00(52) 323 92 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-01Mateusz JędrzejewskiPrezes Zarządu
2023-06-01Anna ZwierzchowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk