• Odbierz prezent
HUUUGE, INC.: Zawiadomienie o rozszerzeniu programu skupu akcji własnych Spółki (2022-05-22 14:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2022
Data sporządzenia: 2022-05-22
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Zawiadomienie o rozszerzeniu programu skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie bieżącym 4/2022 oraz Raporcie bieżącym 9/2022, Huuuge, Inc. ("Emitent”, “Spółka"), niniejszym zawiadamia, że w dniu 22 maja 2022 r. Rada Dyrektorów Emitenta podjęła uchwałę, zgodnie z którą limit 2 500 000 akcji mogących być przedmiotem skupu przez Spółkę w ramach SBB (zgodnie ze szczegółową definicją tego terminu w Raportach bieżących wskazanych powyżej) został podwyższony do 6 500 000 akcji, z zastrzeżeniem, że wszelkie pozostałe warunki określone w pierwotnym programie SBB pozostają bez zmian.

Decyzja o podwyższeniu przedmiotowego limitu została podjęta po rozważeniu dotychczasowego przebiegu programu SBB, z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych, pozycji gotówkowej Spółki oraz prognozami średnio- i długoterminowymi w zakresie zapotrzebowania Spółki na akcje dla celów pokrycia wymogów związanych z Planami Opcji Pracowniczych (ESOP).

Uwzględniając podwyższenie limitu, o którym mowa powyżej, warunki ramowe SBB przewidują, między innymi, co następuje:

SBB prowadzone jest zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z regulacji MAR, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052;
- łączna liczba akcji Spółki, nabywanych w ramach SBB, wyniesie nie więcej niż 6 500 000 akcji;
- liczba akcji będących przedmiotem skupu w ciągu jednego dnia sesyjnego nie przekroczy 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Emitenta za okres 20 poprzedzających dni sesyjnych;
- Emitent nie będzie dokonywał skupu akcji po cenie wyższej niż 40 zł za akcję;
- w ramach SBB Emitent przeznaczy na skup swoich akcji kwotę nie wyższą niż 100 000 000 zł;
- w okresie SBB Spółka nie będzie zbywała akcji własnych w innym celu niż wynikający z realizacji opcji przyznanych w ramach Planów Opcji Pracowniczych, oraz
- SBB trwać będzie do dnia 31 marca 2023 r., chyba że zostanie zakończony przez Spółkę we wcześniejszym terminie.


Spółka podaje do publicznej wiadomości informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych w ramach SBB w regularnych odstępach czasu, nie później jednak niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu wykonania takich transakcji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Notification on the expansion of Share Buyback Scheme

Huuuge, Inc. (“Issuer”, “Company”), in reference to the information provided in the Current report 4/2022 and Current report 9/2022, hereby reports that on 22 May 2022, the Board of Directors adopted a resolution according to which the cap of 2,500,000 Company’s shares capable of being repurchased by the Company under the SBB (as specifically defined in the afore-listed current reports) has been increased to 6,500,000 shares, subject however to all other terms set out in the initial SBB program which remained unchanged.

The decision on the cap increase was made upon consideration of the progress of the SBB to date, current market conditions, the Company’s cash position, and its estimated medium to long-term needs for shares for the satisfaction of ESOP requirements.

Including the cap increase as indicated above, the framework terms and conditions of SBB provide, among others, for the following:

- the SBB is conducted in accordance with all the restrictions resulting from MAR, Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052,

- the total number of the Company’s shares to be repurchased under the SBB shall be up to 6,500,000,

- the number of shares to be repurchased during a single trading day shall not exceed 25% of the average daily volume of trade in the Issuer’s shares for the 20 preceding trading days,

- the Issuer shall not repurchase the shares for a price higher than PLN 40 per share,

- the Issuer has allocated a maximum amount of PLN 100,000,000 for the repurchase of its shares under the SBB,

- during the SBB period, the Company shall not sell its own shares for any purpose other than as a result of the exercise of options under its Employee Stock Option Plans, and

- the SBB shall end no later than on March 31, 2023, unless terminated at an earlier date by the Company.

The Company publishes information on the transactions under the SBB in regular intervals but not later than at the end of the seventh daily market session following the execution of such transactions.

Legal basis: Article 17 (1) of the MAR.

HUUUGE, INC.
(pełna nazwa emitenta)
HUUUGE, INC.-
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
DE 19904Dover
(kod pocztowy)(miejscowość)
850 New Burton Road, Suite 201-
(ulica)(numer)
+48 22 418 65 06-
(telefon)(fax)
-ir.huuugegames.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-22Anton GauffinPrezes

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk