• Odbierz prezent
Huuuge, inc. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji na GPW

Huuuge, Inc. („Huuuge” lub „Spółka”), globalny producent i wydawca gier typu free-to-play, koncentrujący swoją działalność na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych, ogłosił dzisiaj zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Huuuge planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie („Oferta”).

W 2019 r. szybko rozwijający się, wielomiliardowy rynek gier odpowiadał za około 152 mld USDwydatków konsumenckich. Szacuje się, że do 2022 roku rynek ten będzie rósł w tempie 9,1% rocznie. Gry mobilne, w tym gry na smartfony i tablety, stanowią największą (45%) i najszybciej rozwijającą się część światowego rynku gier, odpowiadającą za około 69 mld USD wydatków konsumenckich w 2019 r., z oczekiwaną roczną stopą wzrostu szacowaną na poziomie 12,6% do 2022 r.

Huuuge jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów i wydawców gier mobilnych, które znajdują swoich użytkowników niemal w każdym kraju świata. W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR).

Główne obszary działalności Spółki to produkcja i wydawanie gier mobilnych, które docierają do szerokiej grupy graczy i klientów Huuuge. Produkcja gier obejmuje pełen zakres działań, od wygenerowania pomysłu, poprzez beta testing, aż po wprowadzenie na globalny rynek oraz działania Live Ops. Huuuge posiada potwierdzone osiągnięcia w tworzeniu odnoszących światowe sukcesy gier z segmentu social casino, wśród których najważniejsze tytuły to Huuuge Casino i Billionaire Casino. Wydawanie gier to działania rozpoczynające się w momencie wprowadzenia gry na rynek, budowanie relacji z dystrybutorami, marketing oraz stała optymalizacja gry po jej debiucie.

Huuuge prowadzi działalność w oparciu o trzy dywizje: Mighty, Brave i HuuugeX. Piony te zarządzają wewnętrznymi i zewnętrznymi studiami oraz poszerzaniem portfolio Huuuge. Odpowiadają za flagowe gry Spółki z segmentu social casino (Mighty), gry z segmentu casual pochodzące z działalności wydawniczej (Brave) oraz innowacyjne gry nowej generacji z segmentu casual (HuuugeX).

W portfolio Huuuge znajduje się obecnie wiele gier z różnych segmentów: social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots i Huuuge Bingo Saga; casual: Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport!, Trolls Pop i Luna’s Quest Bubble Shooter, oraz gry we wczesnej fazie rozwoju, nad którymi trwają prace, jak Arena, Rogue Land, Arrows & Empires i Solitaire TriPeaks: Adventure Journey.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Huuuge posiadał 4,74 mln aktywnych użytkowników na miesiąc („MAU”) w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019, 3,72 mln na koniec roku 2018 i 3,32 mln na koniec roku 2017.

Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge, powiedział:

Gry mobilne to najszybciej rozwijający się segment rynku gier, liczący obecnie w skali całego świata aż 2,5 mld graczy, z dalszym potencjałem wzrostu napędzanym rosnącą powszechnością smartfonów. Huuuge utorował drogę rozgrywkom typu massive multiplayer w kategorii social casino, w której Spółka zaliczana jest do grupy światowych liderów. Oferowane przez Huuuge innowacyjne doświadczenie wspólnej zabawy, stawianie na pierwszym miejscu aspektów społecznościowych oraz angażująca rywalizacja w czasie rzeczywistym i interakcje z innymi graczami na całym świecie, stanowią centralny element naszego podejścia.

Nasza technologia umożliwia nam działanie jako inteligentna sieć oferująca prawdziwie unikalne treści na najwyższym poziomie. W miarę rozbudowy sieci Huuuge i dalszego wzbogacania naszego zróżnicowanego portfolio, dostrzegamy ogromną szansę na wykorzystanie elementów leżących u podstaw sukcesu naszych flagowych produktów, osiągnięcie efektu skali w naszych grach i odniesienie korzyści z zalet struktury sieciowej modelu biznesowego Huuuge. W ramach prowadzonej działalności wykorzystujemy analizę danych i spersonalizowany marketing, co umożliwia nam pozyskiwanie, utrzymywanie i pogłębianie relacji z graczami, generując w ten sposób najwyższy przychód w przeliczeniu na DAU w segmencie gier social casino.

W celu realizacji naszej misji zakładającej umożliwienie miliardom ludzi wspólnej gry, realizujemy strategię „buduj i kupuj” (ang. Build and Buy). Oznacza to, że kontynuujemy organiczną budowę i rozwój naszej oferty darmowych gier mobilnych, dążąc jednocześnie do dalszego rozwoju i zwiększania skali działalności poprzez działalność wydawniczą oraz przejęcia komplementarnych produktów i firm.

Ogłoszony dziś przez nas zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii Spółki, który przekształca Huuuge oraz wesprze realizację naszej strategii dostarczając niezbędne zasoby. Ponadto, obserwując postępującą konsolidację w naszym sektorze, widzimy możliwość znacznego przyspieszenia naszego rozwoju poprzez zaproszenie do współpracy z Huuuge najlepszych twórców i producentów gier na świecie”.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

 • Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji należących do głównych inwestorów w Spółce, w tym Big Bets OÜ (a pośrednio do Antona Gauffina, założyciela i dyrektora generalnego Spółki), RPII HGE LLC (podmiotu zależnego od The Raine Group LLC), Naver KIP Cheer up! Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (funduszy zarządzanych przez Korea Investment Partners), Seoul Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (funduszy zarządzanych przez Seoul Investment Partners) oraz Woori Technology Investment Co., Ltd. („Akcjonariusze Sprzedający”)
 • Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge, zamierza zatrzymać nadal znaczny pakiet akcji Spółki.
 • Spółka szacuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD
 • Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie inicjatyw związanych ze wzrostem nieorganicznym, czyli potencjalnych akwizycji i inwestycji, oraz w drugiej kolejności dalszego długoterminowego rozwoju Huuuge poprzez rozwój nowych gier i marketing
 • Intencją Spółki i jej akcjonariuszy jest zapewnienie znacznej liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie, stanowiących ponad 25% wszystkich akcji, aby zagwarantować odpowiednią płynność obrotu na rynku wtórnym oraz spełnić wymogi dotyczące notowania akcji
 • Zakłada się, że po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, jej dyrektorów, Akcjonariuszy Sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji po dniu pierwszego notowania
 • Aktualnie znaczącymi akcjonariuszami Spółki są Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; The Raine Group LLC., posiadająca akcje stanowiące 25% ogólnej liczby głosów; Korea Investment Partners, posiadająca akcje stanowiące 11% ogólnej liczby głosów, oraz Woori Technology Investment Co., Ltd., posiadająca 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 • Oferta obejmie ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, spełniającą wymogi Regulacji S, ofertę międzynarodową obejmującą ofertę skierowaną do kwalifikowanych instytucjonalnych nabywców papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, realizowaną w trybie amerykańskiego Przepisu 144A, oraz ofertę skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski, spełniającą wymogi Regulacji S
 • Huuuge zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie („GPW”)
 • Przeprowadzenie Oferty uzależnione jest od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskania stosownych zgód na dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW
 • Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A.

INFORMACJE FINANSOWE

Huuuge odnotował znaczny wzrost skali działalności w krótkim czasie. W latach 2017-2019 skonsolidowane przychody Spółki wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co oznacza, że średnia roczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) wyniosła 30,6%. W tym samym okresie skonsolidowany skorygowana EBITDA wzrosła z -4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a marża EBITDA: z -2,9% do 9,6%.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. Huuuge wygenerował skonsolidowane przychody w wysokości 243,5 mln USD, w porównaniu do 187,3 mln USD w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2019 r., co oznacza wzrost o 30,0% rok do roku. W tym samym okresie skonsolidowana skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skonsolidowana skorygowana marża EBITDA: z 4,9% do 22,3%.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I WSKAŹNIKI OPERACYJNE KPI

Wybrane dane finansowe i wskaźniki KPI

2017

2018

2019

CAGR

2017-19

9M19

9M20

r/r

Przychody [mln USD]

152

236

259

31%

187

244

30%

Skorygowana EBITDA [mln USD]

-4,3

10,1

24,8

nd

9,3

54,2

486%

Skorygowana marża EBITDA

-2,9%

4,3%

9,6%

 

4,9%

22,3%

 

DAU [w tys. użytkowników]

632

851

911

20%

nd

965

 

ARPDAU na poziomie Grupy [USD]

0,66

0,76

0,78

9%

nd

0,92

 

MAU [w mln użytkowników]

3,3

3,7

4,0

10%

nd

4,7

 

Wskaźnik konwersji na graczy płacących w miesiącu – ogółem

4,2%

5,5%

5,5%

 

nd

4,4%

 

Wskaźnik konwersji na graczy płacących w miesiącu – główne franczyzy

4,9%

6,2%

6,5%

 

nd

7,2%

 

PRZEWAGA KONKURENCYJNA SPÓŁKI

Wiodąca pozycja na rynku gier społecznościowych

 • Liczne sukcesy we wprowadzaniu na rynek gier społecznościowych i gier typu casual
 • Regularne plasowanie się wśród 50 największych światowych producentów gier mobilnych pod względem przychodów
 • Niemal 5 mln MAU według stanu na wrzesień 2020 r. i 863 mln USD przychodów z dwóch największych gier (Huuuge Casino i Billionaire Casino) wygenerowanych w okresie od 2017 do końca września 2020 r.
 • Dwie gry wśród pierwszych 100 gier w sklepie Google Play w Stanach Zjednoczonych (Huuuge Casino i Billionaire Casino) i jedna wśród pierwszych 100 gier oferowanych w sklepie iOS App Store w Stanach Zjednoczonych (Huuuge Casino)
 • Gry prawdziwie społecznościowe – według stanu na październik 2020 r. ok. 43% aktywnych użytkowników na miesiąc (MAU) należało do klubów graczy, ok. 74% użytkowników płacących należało co najmniej do jednego klubu, a ponad 85% graczy płacących wchodziło w interakcje z innymi graczami
 • Wyższe średnie dzienne przychody na aktywnego użytkownika („ARPDAU”) oraz średnie przychody na użytkownika płacącego („ARPPU”) – odpowiednio 1,74 USD i 36,43 USD w wypadku graczy będących członkami klubów oraz 0,31 USD i 25,52 USD w wypadku graczy nienależących do żadnego klubu
 • Najwyższy wskaźnik ARPDAU dla gier social casino − 1,30 USD za pierwszych dziewięć miesięcy 2020 r. w porównaniu ze średnią rynkową na poziomie 0,84 USD.

Podejście do tworzenia i optymalizacji gier oparte na danych

 • Kluczowym elementem procesu podejmowania decyzji jest podejście oparte na analizie zgromadzonych danych, które determinuje w jakich gatunkach gier rozpocząć działalność i które gry są warte opracowania lub wydania, a także pomaga określić moment oraz strategię ich wprowadzenia na rynek
 • Opracowane samodzielnie przez Spółkę modele prognostyczne służą do oceny prawdopodobieństwa sukcesu nowych produktów i odpowiedniej alokacji zasobów zespołów produkcyjnych, koncentrując je na tworzeniu treści, które mają na celu zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji
 • Scentralizowany system HDS (Huuuge Data Services) do gromadzenia, wizualizacji i analizy danych umożliwia Spółce wykorzystanie danych gromadzonych w ramach portfolio gier w celu zwiększenia możliwości analitycznych
 • System HDS umożliwia zindywidualizowane podejście marketingowe, w tym tworzenie i uruchamianie live eventów w oparciu o zachowania graczy oraz wykorzystanie ukierunkowanych reklam
 • Dane są również podstawą podejmowania decyzji dotyczących marketingu i pozyskiwania użytkowników – zwiększają efektywność wydatków marketingowych poprzez zastosowanie modeli prognostycznych wykorzystujących dane historyczne i wyniki kampanii marketingowych.

Światowy lider rynku gier społecznościowych w segmencie social casino

 • Jedna z dziesięciu największych spółek w segmencie gier social casino na świecie
 • Flagowe gry to Huuuge Casino i Billionaire Casino. Zostały wprowadzone na rynek odpowiednio w 2015 r. i 2016 r. To gry społecznościowe umożliwiające rozgrywkę w czasie rzeczywistym oraz interakcje i rywalizacje z innymi graczami na całym świecie
 • Wśród gier społecznościowych rozgrywanych w czasie rzeczywistym, Huuuge był pierwszym producentem w segmencie social casino, który wprowadził funkcje umożliwiające graczom łączenie się w grupy, tworzenie klubów oraz rywalizację z innymi klubami w ramach Billionaire’s League
 • Huuuge Casino znalazło się wśród pierwszych 5 gier social casino w 43 krajach oraz pierwszych 10 w 68 krajach 
 • Billionaire Casino plasuje się wśród pierwszych 5 gier w rankingach gier social casino w trzech krajach oraz w pierwszej dziesiątce w 31 krajach
 • Po udanej fazie soft launch w 2019 r., w 2020 r. Spółka wprowadziła na rynek światowy najnowszą grę typu social casino, Stars Slots, której baza użytkowników dynamicznie rośnie.

Lojalna baza użytkowników z najlepszymi w swojej klasie wskaźnikami monetyzacji

 • Unikalne kompetencje w zakresie monetyzacji użytkowników, o czym świadczy poziom ARPDAU – najwyższy w segmencie gier social casino
 • Stałe inwestycje w aktualną bazę gier dają efekt w postaci wzrostu zaangażowania zarówno nowych i pozyskanych uprzednio użytkowników
 • Zwiększone zaangażowanie przekłada się na częstotliwość, z jaką gracze dokonują transakcji,co w konsekwencji powoduje wzrost ARPDAU
 • Wysoka monetyzacja graczy za pośrednictwem platformy Huuuge Data Services, bogate doświadczenie w segmencie gier typu casual oraz wyjątkowa umiejętność targetingu użytkowników (kierowania działań marketingowych do osób potencjalnie najbardziej zainteresowanych grami Spółki)
 • W miarę powiększania bazy graczy, poszczególne grupy graczy aktywnie angażują się w gry
 • Dla przykładu, grupa z roku 2016 r., składająca się z graczy, którzy zainstalowali Huuuge Casino lub Billionaire Casino w 2016 r., w dalszym ciągu generowała przychody w 2020 r.
 • Zmiany w ekonomii gry wprowadzone w 2019 r. poprawiły monetyzację graczy.

Szerokie kompetencje w zakresie marketingu i pozyskiwania graczy wspierane przez zaawansowaną technologię

 • Know how w zakresie marketingu przełożyło się na zgromadzenie najlepszych praktyk (playbooks) strategii marketingowych.
 • Działania służące pozyskiwaniu użytkowników oparte na Smart Data, czyli na danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, oraz kompetencje w zakresie marketingu pozwalają Huuuge pozyskiwać wartościowych graczy oraz utrzymywać ich zaangażowanie przez wiele lat. Technologia marketingowa Spółki jest wspierana działaniami w zakresie budowy i inwestowania w rozwój. Ich celem jest wdrażanie performance marketingu na szeroką skalę i utrzymanie zaangażowania użytkowników na całym świecie na wielu platformach
 • Strategiczne przejęcie Playable Platform B. V. w czerwcu 2020 r. umożliwia Huuuge tworzenie i stosowanie samo-optymalizujących się grywalnych reklam (playable ads), które będą w coraz większym stopniu wykorzystywane w kreacji reklam Spółki
 • Huuuge planuje znacząco zwiększać efektywność marketingową gier dzięki ciągłej optymalizacji rozwiązań typu smart creative opartych na zaawansowanej technologii.
 • Inwestowanie w technologię i innowacje to jeden z elementów, które odróżniają Spółkę od tradycyjnych producentów gier free-to-play,.

Dynamicznie rosnące przychody i przepływy środków pieniężnych dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu

 • Atrakcyjny model biznesowy, który pozwolił wygenerować 243,5 mln USD skonsolidowanych przychodów i 58,8 mln USD skonsolidowanych przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r.
 • Znaczący wzrost osiągnięty w krótkim czasie: wzrost skonsolidowanych przychodów w latach 2017-2019 ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co odpowiada stopie CAGR na poziomie 30,6%
 • W tym samym okresie skonsolidowana skorygowana EBITDA wzrosła z poziomu -4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a skonsolidowana skorygowana marża EBITDA:
  z -2,9% do 9,6%
 • Skonsolidowana skorygowana EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2020 r. wyniosła 54,2 mln USD (wzrost z 9,3 mln USD za pierwsze dziewięć miesięcy 2019 r.), generując skonsolidowaną skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 22,3% (wzrost z 4,9% w okresie dziewięciu miesięcy poprzedniego roku)
 • Znaczący wzrost marży w porównaniu z głównymi konkurentami w sektorze gier mobilnych oraz istotny potencjał dalszego wzrostu rentowności
 • Przepływy środków pieniężnych umożliwiają stałe inwestowanie w zespół, gry i technologie, co w konsekwencji zwiększa przewagę konkurencyjną.

Prowadzony przez założyciela, wizjonerski i doświadczony zespół z udokumentowaną historią sukcesów

 • Stabilny i doświadczony zespół liczący ponad 600 osób, które wykazały się licznymi sukcesami zarówno w branży gier, jak i poza nią.
 • Globalna firma z 10 biurami w różnych krajach świata, skoncentrowana na kluczowych centrach talentów z branży gier, zlokalizowanych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Polsce, Izraelu, na Ukrainie i w Hongkongu
 • Doświadczony zespół menedżerski dysponujący bogatym doświadczeniem w realizacji transakcji M&A oraz rozległą siecią kontaktów w branży gier

STRATEGIA

Wizja Spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier mobilnych. Misja to zapewnienie miliardom ludzi wspólnej zabawy. Celem Grupy jest realizowanie tej misji we współpracy z producentami gier i studiami o największym potencjale.

Strategia Huuuge opiera się na filarach „Build and Buy” („Buduj i Kupuj”). Grupa zamierza koncentrować się na dalszym organicznym rozwoju gier tworzonych wewnętrznie (strategia „Build”), jak również na rozwoju nieorganicznym, czyli działalności wydawniczej oraz na fuzjach i przejęciach (strategia „Buy”).

Grupa planuje realizować wizję i misję, koncentrując się na następujących celach:

 • Rozszerzanie działalności w segmencie gier casual 
 • Dalsza poprawa monetyzacji graczy 
 • Poszerzanie i wzmacnianie podstawowej oferty, czyli gier social casino 
 • Rozwój działalności wydawniczej Huuuge Publishing 
 • Dalszy wzrost marż dzięki technologii oraz analizie danych  
 • Rozwijanie działalności Grupy poprzez przejęcia podmiotów o komplementarnych profilach działalności.  
 • Współpraca z najbardziej utalentowanymi pracownikami na całym świecie  

   


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk