• Odbierz prezent
HUUUGE, INC.: Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu (2022-05-27 17:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Huuuge, Inc. ("Emitent"), informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, (RB 4/2022
oraz RB 9/2022 oraz RB 23/2022) Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: US44853H1086) jak
następuje:

- w dniu 23 maja 2022 r. - 52 246 akcji własnych o łącznej wartości 966 433,38 zł, za średnią jednostkową
cenę 18,50 zł, stanowiących łącznie 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,06% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 24 maja 2022 r. - 56 299 akcji własnych o łącznej wartości 1 060 831,45 zł, za średnią
jednostkową cenę 18,84 zł, stanowiących łącznie 0,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dających
0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 25 maja 2022 r. - 55 000 akcji własnych o łącznej wartości 1 063 810,30 zł, za średnią
jednostkową cenę 19,34 zł, stanowiących łącznie 0,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dających
0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 26 maja 2022 r. - 58 633 akcji własnych o łącznej wartości 1 110 739,23 zł, za średnią
jednostkową cenę 18,94 zł, stanowiących łącznie 0,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dających
0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz

- w dniu 27 maja 2022 r. - 58 997 akcji własnych o łącznej wartości 1 128 542,53 zł, za średnią
jednostkową cenę 19,12 zł, stanowiących łącznie 0,07% udziału w kapitale zakładowym oraz dających
0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 3 401 212 akcji własnych
stanowiących 4,04% kapitału zakładowego Emitenta i dających 4,04% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu (wraz z akcjami własnymi nabytymi wcześniej).

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów
odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Purchase of own shares under the buy-back program

Huuuge, Inc. (“Issuer”), announces that as part of the realization of the share buyback program (RB

4/2022 and RB 9/2022 and RB 23/2022) the Issuer has purchased its own shares (ISIN code:

US44853H1086), as follows:

- on May 23rd, 2022 - 52,246 shares of the total value of PLN 966,433.38 for the average unit price of

18.50 PLN, constituting in total 0.06% share in the share capital and representing 0.06% in of the total

number of shares entitled to vote at the stockholder’s meeting,

- on May 24th, 2022 - 56,299 shares of the total value of PLN 1,060,831.45 for the average unit price of

18.84 PLN, constituting in total 0.07% share in the share capital and representing 0.07% in the total

number of shares entitled to vote at the stockholder’s meeting,

- on May 25th, 2022 - 55,000 shares of the total value of PLN 1,063,810.30 for the average unit price of

19.34 PLN, constituting in total 0.07% share in the share capital and representing 0.07% in of the total

number of shares entitled to vote at the stockholder’s meeting,

- on May 26th, 2022 - 58,633 shares of the total value of PLN 1,110,739.23, for the average unit price of

PLN 18.94, constituting in total 0.07% share in the share capital and representing 0.07% in the total

number of shares entitled to vote at the stockholder’s meeting, and

- on May 27th, 2022 - 58,997 shares of the total value of PLN 1,128 542,53 for the average unit price of

PLN 19.12, constituting in total 0.07% share in the share capital and representing 0.07% in the total

number of shares entitled to vote at the stockholder’s meeting.

The transactions were executed through Ipopema Securities S.A.

Including all transactions above, the Issuer holds 3,401,212 own shares, constituting 4.04% share in the

share capital and representing 4.04% in the total number of shares entitled to vote at the stockholder’s

meeting (including treasury shares acquired earlier).

Legal basis: Article 2 Section 2 and 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March

2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with

regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and

stabilisation measures in accordance with Article 5 Section 3 of the MAR.

HUUUGE, INC.
(pełna nazwa emitenta)
HUUUGE, INC.-
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
DE 19904Dover
(kod pocztowy)(miejscowość)
850 New Burton Road, Suite 201-
(ulica)(numer)
+48 22 418 65 06
(telefon)(fax)
--
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Anton GauffinPrezes

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk