• Odbierz prezent
HUUUGE, INC.: Informacje na temat zakończonej oferty publicznej (2021-02-17 10:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Informacje na temat zakończonej oferty publicznej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Huuuge, Inc. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta”) 33.316.686 akcji zwykłych (common stock) Emitenta („Akcje Oferowane”), w tym: (i) publicznej sprzedaży 22.016.586 istniejących akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,00002 USD każda („Akcje Sprzedawane”) przez Big Bets OÜ z siedzibą w Tallinnie, Korea Investment Global Contents Fund z siedzibą w Seulu, Naver KIP Cheer up! Gamers Fund z siedzibą w Seulu, Woori Technology Investment CO., Ltd. z siedzibą w Seulu, Seoul IP Growth Industry Venture Fund z siedzibą w Seulu, Seoul Investment Patent Venture Fund z siedzibą Seulu oraz RPII HGE LLC z siedzibą w Wilmington („Oferujący”); oraz (ii) publicznej subskrypcji 11.300.100 nowo emitowanych akcji zwykłych Emitenta („Nowe Akcje”, a łącznie z Akcjami Sprzedawanymi, „Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 stycznia 2021 r. („Prospekt”), wraz z suplementami, erratami i komunikatami aktualizującymi.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych: 28 stycznia – 3 lutego 2021 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych: 27 stycznia – 4 lutego 2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

10 lutego 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

33.316.686 Akcji Oferowanych, w tym 22.016.586 Akcji Sprzedawanych oraz 11.300.100 Nowych Akcji.

4. Stopa redukcji

Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Nowe Akcje oferowane Inwestorom Indywidualnym. Stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 96,96%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży

W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 86.388.521 Akcje Oferowane, w tym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 54.737.669 Akcje Oferowane, a Inwestorzy Instytucjonalni na 31.650.852 Akcje Oferowane.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Emitent przydzielił 33.316.686 Akcji Oferowanych, tj. 11.300.100 Nowych Akcji oraz 22.016.586 Akcji Sprzedawanych, w następujący sposób: (i) 1.665.834 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym, przy czym Inwestorom Indywidualnym zostały przydzielone jedynie Nowe Akcje; (ii) 31.650.852 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, przy czym Inwestorom Instytucjonalnym zostały przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane jak i Nowe Akcje.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)

Akcje Oferowane były nabywane po cenie maksymalnej wskazanej w Prospekcie, tj. po cenie 50 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło 20.329 Inwestorów Indywidualnych oraz 125 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Emitent przydzielił Akcje Oferowane 20.329 Inwestorom Indywidualnym oraz 125 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

W ramach wykonywania Umowy o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Emitenta.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Nowych Akcji, rozumiana jako iloczyn liczby Nowych Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej Nowych Akcji, wyniosła 565.005.000 PLN.
Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 1.100.829.300 PLN.
Łączna wartość Oferty wyniosła 1.665.834.300 PLN.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Akcje Oferowane zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna: §16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information on completed public offering

Huuuge, Inc. (the “Issuer”) is hereby publishing information on the completed public offering (the “Offering”) of 33,316,686 shares of common stock in the Issuer (the “Offer Shares”), including: (i) a public sale of 22,016,586 existing shares of common stock with a nominal value of USD 0.00002 each (the “Sale Shares”) by Big Bets OÜ with its registered office in Tallinn, Korea Investment Global Contents Fund with its registered office in Seoul, Naver KIP Cheer up! Gamers Fund with its registered office in Seoul, Woori Technology Investment CO., Ltd. with its registered office in Seoul, Seoul IP Growth Industry Venture Fund with its registered office in Seoul, Seoul Investment Patent Venture Fund with its registered office in Seoul and RPII HGE LLC with its registered office in Wilmington (the “Offerors”); and (ii) a public subscription of 11,300,100 newly issued shares of common stock in the Issuer (the “New Shares” and jointly with the Sale Shares, the “Offer Shares”).

All capitalized terms not defined in this current report have the meanings assigned to them in the Issuer’s prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) on January 26, 2021 (the “Prospectus”), together with the supplements, errata and update reports.

1.              Start and end dates of the subscription or sale

Start and end dates of subscriptions for the Retail Investors: January 28 – February 3, 2021.

Start and end dates of subscriptions for the Institutional Investors: January 27, 2021 – February 4, 2021.

2.              Date of allotment of securities

February 10, 2021

3.              Number of securities subscribed for or sold

33,316,686 Offer Shares, including 22,016,586 Sale Shares and 11,300,100 New Shares.

4.              Reduction rate

The reduction covered only subscriptions for the New Shares offered to the Retail Investors. The reduction rate for subscriptions made by the Retail Investors was 96.96%.

5.              Number of securities subscribed for in subscription or sale

In the Offering, subscriptions were submitted for 86,388,521 Offer Shares in total, including subscriptions for 54,737,669 Offer Shares submitted by the Retail Investors and subscriptions for 31,650,852 Offer Shares submitted by the Institutional Investors.

6.              Number of securities allotted in the subscription or sale

In connection with the Offering, the Issuer allotted 33,316,686 Offer Shares, i.e., 11,300,100 New Shares and 22,016,586 Sale Shares, in the following manner: (i) 1,665,834 Offer Shares were allotted to the Retail Investors, with the Retail Investors being allotted the New Shares only; (ii) 31,650,852 Offer Shares were allotted to the Institutional Investors, with Institutional Investors being allotted both the Sale Shares and New Shares.

7.              Price at which the securities were taken up (purchased)

The Offer Shares were purchased at the maximum price indicated in the Prospectus, i.e., PLN 50 per Offer Share.

8.              Number of persons who have subscribed for the securities in subscription or sale

Subscriptions for the Offer Shares were submitted by 20,329 Retail Investors and 125 Institutional Investors.

9.              Number of persons to whom the securities were allotted in subscription or sale

In connection with the Offering, the Issuer allotted the Offer Shares to 20,329 Retail Investors and 125 Institutional Investors.

10.          The names of the underwriters who have subscribed for securities in execution of the underwriting agreements, with an indication of the number of securities which they have subscribed for, together with the actual price per unit of the security, being the issue or sale price, after deducting the consideration for subscribing for a unit of the security, in execution of the underwriting agreement, purchased by the underwriter

Underwriters did not acquire any shares in the Issuer in performance of the Underwriting Agreement.

11.          The value of subscription or sale

The value of the New Shares subscription, understood as the product of the number of the New Shares offered and the issue price of the New Shares, was PLN 565,005,000.

The value of the Sale Shares subscription, understood as the product of the number of the Sale Shares offered and the sale price of the Offer Shares, was PLN 1,100,829,300.

The total value of the Offering was PLN 1,665,834,300.

12.          The amount of total costs that have been included in the cost of issuance

As at the date of this report, the Issuer does not have information about the final settlement of the issue costs. Those costs will be published in the form of a current report after receiving a breakdown and approval of all costs from all the entities involved in the work on preparation and completion of the Offering.

13.          The average cost of conducting the subscription or sale per unit of the security covered by the subscription or sale

As at the date of this report, the Issuer does not have information about the final settlement of the issue costs and consequently the average sale cost per Offer Share is not known. Those costs will be published in the form of a current report after receiving a breakdown and approval of all costs from all the entities involved in the work on preparation and completion of the Offering.

14.          Method of payment for taken up (purchased) securities

The Offer Shares were paid for in cash.

Legal basis: §16 of the Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

HUUUGE, INC.
(pełna nazwa emitenta)
HUUUGE, INC.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
DE 19904Dover
(kod pocztowy)(miejscowość)
850 New Burton Road, Suite 201
(ulica)(numer)
+48 22 418 65 06
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
EIN: 47-3246006nd
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Anton GauffinPrezesAnton Gauffin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk