• Odbierz prezent
HUUUGE, INC.: Informacja o zakończeniu w dniu 26 lutego 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Huuuge, Inc. notowanych na rynku regulowanym GPW (2021-02-26 21:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Informacja o zakończeniu w dniu 26 lutego 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Huuuge, Inc. notowanych na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Huuuge, Inc. („Emitent”) informuje o zakończeniu w dniu 26 lutego 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Zasady stabilizacji przedstawione zostały w prospekcie Emitenta zatwierdzonym w dniu 26 stycznia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z suplementami, erratami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”).

Funkcję menedżera stabilizującego pełniła IPOPEMA Securities S.A. („Menedżer Stabilizujący”). Okresem stabilizacji kursu akcji był okres od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

Poniżej przedstawiono przedziały cenowe, w ramach których przeprowadzono stabilizację (dla każdej z dat przeprowadzania transakcji stabilizacji):

Data Liczba akcji Przedział cenowy (w PLN) System obrotu, w którym przeprowadzane były transakcje
19 lutego 2021 r. 2.215.000 45,6000-49,9850 rynek regulowany GPW
22 lutego 2021 r. 400.000 46,7500-49,9000 rynek regulowany GPW
23 lutego 2021 r. 600.000 38,4000-47,0000 rynek regulowany GPW
24 lutego 2021 r. 0 -- --
25 lutego 2021 r. 0 -- --
26 lutego 2021 r. 116.668 41,1950-42,3000 rynek regulowany GPW
Łącznie do dnia
26 lutego 2021 r.
(wraz z tym dniem): 3.331.668

W związku z powyższym, w stosunku do akcji w Emitencie nie będą już podejmowane działania stabilizacyjne.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report 8/2021

Information on the end of the stabilization period on February 26, 2021, of the market prices of Huuuge, Inc. shares listed on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange

26-02-2021

Huuuge, Inc. (the “Issuer”), hereby reports that the stabilization period of the market prices of the Issuer’s shares listed on the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; the “WSE”) ended on February 26, 2021. The terms and conditions of the execution of the stabilization transactions were presented in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) on January 26, 2021, together with the supplements, errata and update reports (the “Prospectus”).

The function of stabilization manager was performed by IPOPEMA Securities S.A. (the “Stabilization Manager”). The stabilization period was the period February 19-26, 2021.

The price ranges within which the stabilization transactions were carried out (for each of the dates of the stabilization transactions) were as follows:

Date

Quantity of shares

Price range
(in PLN)

Trading venue in which the transactions were carried out

February 19, 2021

2,215,000

45.6000-49.9850

WSE regulated market

February 22, 2021

400,000

46.7500-49.9000

WSE regulated market

February 23, 2021

600,000

38.4000-47.0000

WSE regulated market

February 24, 2021

0

--

--

February 25, 2021

0

--

--

February 26, 2021

116,668

41.1950-42.3000

WSE regulated market

Total by February 26, 2021 (including that day):

3,331,668

Accordingly, stabilization efforts will no longer be undertaken with respect to the shares in the Issuer.

Legal basis: Art. 6.3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of March 8, 2016, supplementing Regulation (EU) 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programs and stabilization measures.

HUUUGE, INC.
(pełna nazwa emitenta)
HUUUGE, INC.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
DE 19904Dover
(kod pocztowy)(miejscowość)
850 New Burton Road, Suite 201
(ulica)(numer)
+48 22 418 65 06
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
EIN: 47-3246006nd
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Anton GauffinPrezesAnton Gauffin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk