• Odbierz prezent
HUUUGE, INC.: Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 19 do 26 lutego 2021 r. (2021-02-26 21:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 19 do 26 lutego 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Huuuge, Inc. („Emitent”) informuje, że w okresie od 19 do 26 lutego 2021 r. otrzymywał od IPOPEMA Securities S.A., działającej jako menedżer stabilizujący („Menedżer Stabilizujący”), na podstawie prospektu zatwierdzonego w dniu 26 stycznia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z suplementami, erratami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), sporządzonego w związku z: (i) ofertą publiczną („Oferta”) 33.316.686 akcji zwykłych (common stock) Emitenta („Akcje Oferowane”); oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 84.246.695 akcji zwykłych Emitenta, w tym Akcji Oferowanych („Akcje Dopuszczane”), informacje o podjęciu przez Menedżera Stabilizującego następujących działań stabilizujących dotyczących Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie od 19 do 26 lutego 2021 r.:

Data Liczba akcji Przedział cenowy (w PLN) System obrotu, w którym
przeprowadzane były transakcje
19 lutego 2021 r. 2.215.000 45,6000-49,9850 rynek regulowany GPW
22 lutego 2021 r. 400.000 46,7500-49,9000 rynek regulowany GPW
23 lutego 2021 r. 600.000 38,4000-47,0000 rynek regulowany GPW
24 lutego 2021 r. 0 -- --
25 lutego 2021 r. 0 -- --
26 lutego 2021 r. 116.668 41,1950-42,3000 rynek regulowany GPW
Łącznie do dnia
26 lutego 2021 r.
(wraz z tym dniem): 3.331.668

W związku z Ofertą, Menedżer Stabilizujący może nabywać na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcje Dopuszczane w celu stabilizacji ich kursu giełdowego na poziomie wyższym niż poziom, niż poziom, który istniałby w innym przypadku, w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, począwszy od dnia pierwszego notowania Akcji Dopuszczanych na GPW. Powyższe działania stabilizujące prowadzone były zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie w Sprawie Stabilizacji”) oraz Umowie o Stabilizację (zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie).

Działania stabilizujące są podawane do publicznej wiadomości zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, oraz zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Stabilizacji. W szczególności, informacje dotyczące wszystkich transakcji stabilizacji podejmowanych przez Menedżera Stabilizującego zostaną podane przez Emitenta do wiadomości publicznej najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu przeprowadzenia takich transakcji.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Huuuge, Inc. (the “Issuer”), hereby reports that in the period February 19-26, 2021, it was receiving from IPOPEMA Securities S.A., acting as stabilization manager (the “Stabilization Manager”), pursuant to the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) on January 26, 2021, together with the supplements, errata and update reports (the “Prospectus”), drawn up in connection with: (i) the public offering (the “Offering”) of 33,316,686 shares of common stock in the Issuer (the “Offer Shares”); and (ii) seeking of the admission and introduction of 84,246,695 shares of common stock in the Issuer, including the Offer Shares (the “Admitted Shares”), to trading on the regulated market run by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; the “WSE”), information on the following stabilization actions undertaken by the Stabilization Manager on the regulated market run by the WSE in the period February 19-26, 2021:

Date

Quantity of shares

Price range
(in PLN)

Trading venue in which the transactions were carried out

February 19, 2021

2,215,000

45.6000-49.9850

WSE regulated market

February 22, 2021

400,000

46.7500-49.9000

WSE regulated market

February 23, 2021

600,000

38.4000-47.0000

WSE regulated market

February 24, 2021

0

--

--

February 25, 2021

0

--

--

February 26, 2021

116,668

41.1950-42.3000

WSE regulated market

Total by February 26, 2021 (including that day):

3,331,668

In connection with the Offering, the Stabilization Manager may acquire the Admitted Shares on the regulated market of the WSE in order to stabilize the price of the Admitted Shares at a level higher than the level which would otherwise have prevailed, in the period no longer than 30 calendar days following the first day of the listing of the Admitted Shares on the WSE. The stabilization actions referred to above were carried out pursuant to Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of March 8, 2016, supplementing Regulation (EU) 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programs and stabilization measures (the “Stabilization Regulation”) and the Stabilization Agreement (Umowa o Stabilizację, within the meaning of the Prospectus).

The stabilization measures are publicly disclosed in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014, on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, and the Stabilization Regulation. In particular, information regarding all stabilization transactions undertaken by the Stabilization Manager will be made public by the Issuer no later than the end of the seventh daily market session following the date of such transactions.

HUUUGE, INC.
(pełna nazwa emitenta)
HUUUGE, INC.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
DE 19904Dover
(kod pocztowy)(miejscowość)
850 New Burton Road, Suite 201
(ulica)(numer)
+48 22 418 65 06
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
EIN: 47-3246006nd
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Anton GauffinPrezesAnton Gauffin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk