• Odbierz prezent
Hub4Fintech S.A.: Sprzedaż marki CWA (2021-03-26 22:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Sprzedaż marki CWA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: H4F) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z podmiotem prawa handlowego niepowiązanym z H4F (dalej: Kupujący) umowę (dalej: Umowa), na podstawie które sprzedał markę CWA (dalej: CWA). Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do CWA. Na podstawie Umowy, H4F, przenosi na nabywcę (dalej: Kupujący) całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wszelkimi dostarczonymi utworami, w szczególności domeną cwa.pl oraz projektami graficznymi, składającymi się na markę „CWA” w kraju i za granicą. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia, które Strony ustaliły na kwotę 225.000,00 zł netto. Wynagrodzenie netto powiększone o obowiązujący podatek VAT, płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy H4F w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku zaistnienia Kupującego potrzeby nabycia praw do CWA na innych polach eksploatacji, Kupujący zgłosi taką potrzebę H4F i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
Zarząd wskazuje, iż sprzedaż CWA związana jest ze zmianą firmy H4F na Hub4Fintech oraz wyróżniającej H4F nowej sfery wizualnej. O rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży CWA, H4F informowała w trybie raportu ESPI nr 1/2021 z dn. 11 stycznia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Mirosław JanuszewskiPrezes ZarząduMirosław Januszewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk