• Odbierz prezent
HPS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał (2023-06-01 14:50)
fot. freepik.com
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5.Powołanie komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
9.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
10.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
11.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2022 r.
12.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r.
13.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2022 r.
14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 r.
15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2022 r.
16.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
1)pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także
2) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-01 14:50:47Mateusz JędrzejewskiPrezes Zarządu
2023-06-01 14:50:47Anna ZwierzchowskaWiceprezs Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk