• Odbierz prezent
HERKULES S.A.: raport finansowy (2021-11-29 00:13)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według międzynarodowych standardów rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługmiędzynarodowych standardów rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-11-29
HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-236Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Annopol5
(ulica)(numer)
22 519 44 4422 519 44 45
(telefon)(fax)
sekretariat@herkules-polska.plwww.herkules-polska.pl
(e-mail)(www)
9512032166017433674
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody ze sprzedaży113 455110 65924 88924 912

Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 2156 9401 1441 562

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 7173 129815704

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej3 0732 654674597

EBITDA19 70321 7324 3224 892

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-3 731-660-818-149

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-379 587-82 158

Przepływy pieniężne z działalności finansowej-16 9232 823-3 712636

Przepływy pieniężne razem-21 02912 212-4 6132 749

Środki pieniężne na koniec okresu12 73119 8882 7484 393

Średnia ważona liczba akcji w okresie34 119 10535 064 16034 119 10535 064 160

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł)0,090,080,020,02

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

HRS_QSr_3_2021.pdfKwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3. kwartał 2021 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-11-29Konrad MiterskiWiceprezes Zarządu


2021-11-29Tadeusz OrlikProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk