• Odbierz prezent
HELIO S.A.: raport finansowy (2021-03-29 08:22)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okresod 2020-07-01 do 2020-12-31
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019obejmujące okres od 2019-07-01 do 2019-12-31
data przekazania: 2021-03-29
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
helio@helio.plwww.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów143 715119 00431 88627 576
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 8353 9372 182912
Zysk (strata) brutto9 8923 2762 195759
Zysk (strata) netto7 9672 6111 768605
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 459-13 051-767-3 024
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 947-7 247-432-1 679
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 96921 1401 3244 899
Przepływy pieniężne netto, razem563842125195
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)156 357124 48633 88227 874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)63 46139 55713 7528 857
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 9516 4541 5061 445
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)54 68532 24811 8507 221
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)92 89684 92920 13019 017
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5002 500542560
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 000 0005 000 0005 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,590,520,350,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)18,5816,994,033,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

PlikOpis
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
SA-P_2020-zal1.pdfRaport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
SA-P_2020-zal2.pdfOświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Leszek WąsowiczPrezes Zarządu
2021-03-25Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis
SA-P_2020-zal5.pdfPółroczne sprawozdanie z działalności HELIO S.A. w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 obejmującym okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
BILANS
Notyw tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe47 85046 72645 915
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1055384
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe46 56845 87645 069
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 177797762
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 177797762
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe106 22675 909106 318
Zapasy70 53560 04571 387
Należności krótkoterminowe33 34813 80732 712
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek33 34813 80732 712
Inwestycje krótkoterminowe2 1811 5162 079
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 1811 5162 079
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0791 5162 079
inne krótkoterminowe aktywa finansowe10200
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe162541140
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne2 2811 8511 851
A k t y w a r a z e m156 357124 486154 084
PASYWA
Kapitał własny92 89684 92984 240
Kapitał zakładowy2 5002 5002 500
Kapitał zapasowy74 17070 44070 440
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe8 2598 6898 689
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto7 9673 3002 611
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 46139 55769 844
Rezerwy na zobowiązania1 825855738
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego121726
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 804822702
długoterminowa196196123
krótkoterminowa1 608626579
Pozostałe rezerwy91610
długoterminowe
krótkoterminowe91610
Zobowiązania długoterminowe6 9516 4547 208
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek6 9516 4547 208
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania krótkoterminowe54 68532 24861 898
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek54 52531 90961 740
Fundusze specjalne160339158
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m156 357124 486154 084
Wartość księgowa92 89684 92984 240
Liczba akcji (w szt.)5 000 0005 000 0005 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)18,5816,9916,85
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
Należności warunkowe0240240
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0240240
otrzymanych gwarancji i poręczeń0240240
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m0240240

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:143 715119 004
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów10 8859 098
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów132 830109 906
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:111 40094 147
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów8 8797 526
Wartość sprzedanych towarów i materiałów102 52186 621
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży32 31524 857
Koszty sprzedaży15 78415 601
Koszty ogólnego zarządu6 1114 982
Zysk (strata) ze sprzedaży10 4204 274
Pozostałe przychody operacyjne9336
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych209
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne7327
Pozostałe koszty operacyjne678373
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych323136
Inne koszty operacyjne355237
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 8353 937
Przychody finansowe513112
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:024
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne51388
Koszty finansowe456773
Odsetki w tym:430729
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych2644
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto9 8923 276
Podatek dochodowy1 925665
część bieżąca2 309751
część odroczona-384-86
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto7 9672 611
Zysk (strata) netto (zannualizowany)7 9672 611
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,590,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
Kapitał własny na początek okresu (BO)84 92981 62881 628
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych84 92981 62881 628
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5002 5002 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 5002 5002 500
Kapitał zapasowy na początek okresu70 44074 29874 298
Zmiany kapitału zapasowego3 730-3 858-3 859
zwiększenia (z tytułu)3 7306 6826 681
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)3 3004 8304 830
nabycie akcji własnych4301 8521 851
zmniejszenia (z tytułu)010 54010 540
pokrycia straty
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych010 54010 540
Kapitał zapasowy na koniec okresu74 17070 44070 439
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu8 68900
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-4308 6898 689
zwiększenia (z tytułu)010 54010 540
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych010 54010 540
zmniejszenia (z tytułu)4301 8511 851
nabycie akcji własnych4301 8511 851
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu8 2598 6898 689
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 3004 8304 830
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 3004 8304 830
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 3004 8304 830
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)3 3004 8304 830
przekazanie na kapitał zapasowy3 3004 8304 830
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto7 9673 3002 611
zysk netto7 9673 3002 611
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )92 89684 92984 239
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)92 89684 92984 239

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2020półrocze / 2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto7 9672 611
Korekty razem-11 426-15 662
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 6811 248
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)456773
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-20-10
Zmiana stanu rezerw970270
Zmiana stanu zapasów-10 490-19 378
Zmiana stanu należności-19 541-21 448
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów15 62122 561
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1322
Inne korekty-1020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 459-13 051
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy3810
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3810
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1 9857 257
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 9857 257
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 947-7 247
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy8 33925 054
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki8 33925 054
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki2 3703 914
Nabycie akcji (udziałów) własnych4301 851
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 5211 384
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki419679
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)5 96921 140
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)563842
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:563842
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 5161 237
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 0792 079
o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
SA-P_2020-zal3.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za półrocze roku obrotowego 2020/2021 obejmujące okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
SA-P_2020-zal4.pdfInformacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk