• Odbierz prezent
HARPER HYGIENICS S.A.: raport finansowy (2021-03-01 14:52)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
data przekazania: 2021-03-01
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie96
(ulica)(numer)
25 759 84 0025 759 85 10
(telefon)(fax)
harper@harperhygienics.comwww.harperhygienics.com
(e-mail)(www)
521-012-05-98002203701
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów180 861166 07140 33438 645
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 36236 14510 7858 411
Zysk (strata) brutto9 235-1 7362 060-404
Zysk (strata) netto6 715-4281 498-100
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 660-15 3611 877-3 607
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 1002 399-455563
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 85612 923-1 4863 035
Przepływy pieniężne netto, razem-296-40-64-9
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)249 499245 82954 06557 727
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)185 046188 23440 09844 202
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)92 03160 60519 94314 231
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)93 015127 62920 15629 970
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)64 45457 59513 96713 525
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 5461 54620363
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 367 00063 670 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,05-0,010,200,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,05-0,010,200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10,120,902,200,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10,120,902,200,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Dmitrij KostojanskijPrezes Zarządu
2021-03-01Andrzej KowalskiCzłonek Zarządu


BILANS
w tys.
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe165 016166 987170 687169 942
Wartości niematerialne i prawne, w tym:7 4297 5007 5136 762
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe137 872138 983138 518141 101
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe3313224 3194 189
w jednostkach powiązanych, w tym:5555
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności5555
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach3263174 3144 184
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19 38420 18220 33817 891
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe84 48398 70684 18375 886
Zapasy37 74040 92829 72629 046
Należności krótkoterminowe45 29754 74052 20745 634
Od jednostek powiązanych3 0751 4923 0382 317
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek41 72452 00148 37543 317
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe4981 247794527
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4981 247794527
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 4463 0382 2501 206
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m249 499265 693254 871245 829
PASYWA
Kapitał własny64 45464 52857 59557 595
Kapitał zakładowy1 5461 5461 5461 546
Kapitał zapasowy60 00760 00759 61459 614
Kapitał z aktualizacji wyceny-1 875-2 094-2 019-1 198
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-1 938-1 938-1 938-1 938
Zysk (strata) netto6 7157 008393-428
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania185 046201 165197 275188 234
Rezerwy na zobowiązania312312312312
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne312312312312
długoterminowa312312312312
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe91 71981 28883 74360 293
Wobec jednostek powiązanych33 77322 61521 8320
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek57 94658 67361 91160 293
Zobowiązania krótkoterminowe74 49191 16690 105103 736
Wobec jednostek powiązanych8 16219 08417 99834 327
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek66 32972 08272 10769 409
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe18 52428 39923 11523 893
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m249 499265 693254 871245 829
Wartość księgowa64 45464 52857 59557 595
Liczba akcji (w szt.)6 367 0006 367 0006 367 00063 670 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)10,1210,109,050,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)6 367 0006 367 0006 367 00063 670 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)10,1210,109,050,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:51 499180 86150 804166 071
od jednostek powiązanych1 0643 3089495 638
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:-37 823-132 499-38 503-129 926
jednostkom powiązanym-837-2 543-1 810-4 665
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży13 67648 36212 30136 145
Koszty sprzedaży-6 833-22 699-8 831-23 920
Koszty ogólnego zarządu-4 625-13 734-4 760-14 216
Zysk (strata) ze sprzedaży2 21811 929-1 290-1 991
Pozostałe przychody operacyjne1 8853 0761 9686 560
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne-1 899-4 096-728-3 299
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 20410 909-511 269
Przychody finansowe-5851 898919954
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe-1 218-3 573-1 048-3 958
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto4019 235-180-1 736
Podatek dochodowy-694-2 5207271 307
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto-2936 715548-428
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-2936 715548-428
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 367 0006 367 00063 670 00063 670 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,051,050,01-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 367 0006 367 00063 670 00063 670 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,051,050,01-0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)1 5461 5461 5461 546
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 5461 5461 5461 546
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu1 5461 5461 5461 546
Kapitał zapasowy na początek okresu60 00759 61468 31868 318
Zmiany kapitału zapasowego0393-8 703-8 703
zwiększenia (z tytułu)0393
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)0393
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)-8 703-8 703
pokrycia straty-8 703-8 703
Kapitał zapasowy na koniec okresu60 00760 00759 61459 614
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu-2 094-2 019-83-83
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości219144
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-1 936
zwiększenia (z tytułu)219144
zmniejszenia (z tytułu)-1 936-1 115
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu-1 875-1 875-2 019-1 198
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu0393
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych393
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)-393
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 938-1 938-1 938-1 938
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 938-1 938-1 938-1 938
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto-2936 715393-428
zysk netto6 715393
strata netto-293-428
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)64 45464 45457 59557 595

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-313 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-2936 715548-428
Korekty razem5 4251 945-8 608-14 933
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 7898 7312 6248 549
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych227-1 655-68-1 636
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6331 3988702 259
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej027-1 501-1 398
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów3 187-8 0144 537-318
Zmiana stanu należności-1 4101 458-15 071-22 389
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 1328 660-8 061-15 361
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy5 5732 7653 499
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 7093 307
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki2 679
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2 89456192
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki-1 607-7 673-280-1 101
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-1 607-7 673-280-1 101
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 607-2 1002 4842 399
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy-1 1487 12520 635
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki-1 1487 12520 635
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki-3 126-6 856-1 493-7 712
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek-1 310-3 722-446-3 310
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-1 303-1 492-300-1 715
Odsetki-513-1 643-747-2 688
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 273-6 8565 63212 923
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-749-29656-40
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-749-29656-40
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 247794471567
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:498498527527
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
HARPER HYGIENICS - skrocone jednostkowe sprawozdanie 3Q2020_FINAL.pdfSkrocone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 3Q 2020
HARPER HYGIENICS - raport jednostkowy kwartalny 3Q2020_31122020.pdfJednostkowy Raport Kwartalny 3Q 2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk