• Odbierz prezent
HANDLOWY: Rozszerzenie licencji maklerskiej Banku Handlowego w Warszawie S.A. (2021-12-07 17:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Rozszerzenie licencji maklerskiej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2021 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego udzielającą Bankowi zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
- wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
- doradztwa inwestycyjnego,
- oferowania instrumentów finansowych,
- świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
- przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych,
- doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
- wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art.69 ust.2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji.

Licencja będzie stanowiła podstawę do połączenia działalności maklerskiej prowadzonej obecnie przez spółkę zależną Banku – Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz świadczonej przez Bank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, wprowadzając tym samym istotną zmianę w zakresie usług świadczonych klientom bezpośrednio przez Bank.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
(22) 657-72-00(22) 657-78-90
(telefon)(fax)
listybh@citigroup.comwww.citibankhandlowy.pl
(e-mail)(www)
526-030-02-91000013037
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Tomasz OśkoPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk