• Odbierz prezent
HANDLOWY: raport finansowy (2021-03-24 17:33)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-24
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
22-657-72-0022-657-78-90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
000013037
(NIP)(REGON)
XLEZHWWOI4HFQDGL47930000001538
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze1 118 882,001 406 479,00250 074,00326 954,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji645 163,00653 409,00144 196,00151 893,00
Zysk brutto317 277,00658 192,0070 913,00153 005,00
Zysk netto172 395,00480 124,0038 531,00111 611,00
Całkowite dochody506 312,00506 572,00113 163,00117 759,00
Zmiana stanu środków pieniężnych722 779,00-3 678 117,00161 544,00-855 026,00
Aktywa razem 60 941 538,0051 978 543,0013 205 673,0012 205 834,00
Zobowiązania wobec banków5 118 861,002 125 495,001 109 227,00499 118,00
Zobowiązania wobec klientów43 393 906,0039 787 802,009 403 204,009 343 149,00
Kapitał własny 7 580 967,007 074 655,001 642 751,001 661 302,00
Kapitał zakładowy 522 638,00522 638,00113 253,00122 728,00
Liczba akcji (w szt.)130 659 600,00130 659 600,00130 659 600,00130 659 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 58,0254,1512,5712,71
Łączny współczynnik wypłacalności (w %)*22,5017,2022,5017,20
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)1,323,670,300,85
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro)1,323,670,300,85
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)**
*Dodatkowe informacje dotyczące kalkulacji łącznego współczynnika kapitałowego zawarte są w Nocie nr 3, w sekcji „Adekwatność kapitałowa”. Kalkulacja łącznego współczynnika kapitałowego na dzień 31 grudnia 2020 roku była przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta.
**W dniu 19 stycznia 2021 roku Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjął uchwałę, w której potwierdził przyjęcie do realizacji, w zakresie wynikającym z kompetencji Zarządu Banku, zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonego w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. dotyczącego wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku oraz niepodejmowanie przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.
***Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku –4,6148 zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 4,2585 zł); pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2020 roku – 4,4742 zł (2019 roku 4,3018 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1 BHW_B48438_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1 BHW_B48438_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.- Podpisy
2 Raport finansowy 2020 List Prezesa Zarządu_skonsol.xhtmlPismo Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
3 skons_sprawozdanie finansowe_2020.zipRoczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku
3 skons_sprawozdanie finansowe_2020.zip.XAdESRoczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku- Podpisy
4 sprawozdanie z dzialalnosci_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2020 roku
4 sprawozdanie z dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2020 roku- Podpisy
5 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
5 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdESSprawozdanie na temat informacji niefinansowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku- Podpisy
6 Ocena Rady Nadzorczej - para 70 i 71 Rozp o raportach bieżących.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A - par 70 i 71 Rozporządzenie o raportach bieżących
7 Ocena Rady Nadzorczej dot sprawozdan.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdań Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
8 Informacja Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk