• Odbierz prezent
HANDLOWY: raport finansowy (2021-03-24 17:26)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-24
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
22-657-72-0022-657-78-90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
000013037
(NIP)(REGON)
XLEZHWWOI4HFQDGL47930000001538
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze1 118 478,001 405 609,00249 984,00326 752,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji590 588,00620 027,00131 999,00144 133,00
Zysk brutto298 706,00656 189,0066 762,00152 540,00
Zysk netto158 085,00478 802,0035 333,00111 304,00
Całkowite dochody491 502,00505 318,00109 852,00117 468,00
Zmiana stanu środków pieniężnych722 777,00-3 678 013,00161 543,00-855 002,00
Aktywa razem 60 632 397,0051 897 712,0013 138 684,0012 186 853,00
Zobowiązania wobec banków5 118 749,002 125 383,001 109 203,00499 092,00
Zobowiązania wobec klientów43 411 106,0039 849 772,009 406 931,009 357 702,00
Kapitał własny 7 515 205,007 023 703,001 628 501,001 649 337,00
Kapitał zakładowy 522 638,00522 638,00113 253,00122 728,00
Liczba akcji (w szt.)130 659 600,00130 659 600,00130 659 600,00130 659 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 57,5253,7612,4612,50
Łączny współczynnik wypłacalności (w %)*22,2017,0022,2017,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)1,213,660,270,85
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro)1,213,660,270,85
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)**
*Dodatkowe informacje dotyczące kalkulacji łącznego współczynnika kapitałowego zawarte są w Nocie nr 3, w sekcji „Adekwatność kapitałowa”. Kalkulacja łącznego współczynnika kapitałowego na dzień 31 grudnia 2020 roku była przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta.
**W dniu 19 stycznia 2021 roku Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjął uchwałę, w której potwierdził przyjęcie do realizacji, w zakresie wynikającym z kompetencji Zarządu Banku, zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonego w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. dotyczącego wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku oraz niepodejmowanie przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.
***Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku –4,6148 zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 4,2585 zł); pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2020 roku – 4,4742 zł (2019 roku 4,3018 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1 BHW_B48438_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1 BHW_B48438_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania Banku Handlowego w Warszawie S.A.- Podpisy
2 Raport finansowy 2020 List Prezesa Zarządu_jedn.xhtmlPismo Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
3 solo sprawozdanie finansowe_2020.xhtmlRoczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku
3 solo sprawozdanie finansowe_2020.xhtml.XAdESRoczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku- Podpisy
4 sprawozdanie z dzialalnosci_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2020 roku
4 sprawozdanie z dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2020 roku- Podpisy
5 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku
5 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdESSprawozdanie na temat informacji niefinansowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku- Podpisy
6 Ocena Rady Nadzorczej - para 70 i 71 Rozp o raportach bieżących.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A - par 70 i 71 Rozporządzenie o raportach bieżących
7 Ocena Rady Nadzorczej dot sprawozdan.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdań Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitalowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
8 Informacja Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk