• Odbierz prezent
HANDLOWY: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za 2020 rok (2021-03-16 18:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż zmienia informację o datach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, przekazaną w dniu 11 stycznia 2021 roku raportem bieżącym nr 1/2021.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż ulega zmianie data publikacji jednostkowego raportu rocznego Banku i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Banku za 2020 rok. Raporty te zostaną przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i agencji informacyjnej w dniu 24 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 8/2021

 

Subject: Change of the publication date of annual reports for 2020

 

Legal basis: § 80 (2), of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding as equivalent the information required by the law of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. hereby announces that it amends the information on the dates of publication of periodic reports in 2021 submitted on January 11, 2021 by means of Current Report No. 1/2021.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. hereby announces that it changes the date of publication of stand-alone annual report of the Bank for 2020 and the consolidated annual report of the capital group of the Bank for 2020. The reports will be submitted to the KNF (Polish Financial Supervision Authority), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange) and an information agency on March 24, 2021
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA16
(ulica)(numer)
657-72-00657-78-90
(telefon)(fax)
listybh@citigroup.comwww.citibankhandlowy.pl
(e-mail)(www)
526-030-02-91000013037
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Tomasz OśkoPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk