• Odbierz prezent
GTC: raport finansowy (2021-03-23 06:56)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
25940046GV7I3I2ZN618 0000061500
(LEI) (KRS)
BDO sp. z o.o. sp k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Skonsolidowany rachunek wyników
Przychody operacyjne711 706,00729 637,00160 121,00169 762,00
Koszty operacyjne-184 579,00-179 983,00-41 527,00-41 876,00
Zysk brutto z działalności operacyjnej527 127,00549 654,00118 594,00127 886,00
Koszty sprzedaży-5 809,00-8 669,00-1 307,00-2 017,00
Koszty administracyjne-52 057,00-61 934,00-11 712,00-14 410,00
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych netto-649 116,0069 779,00-142 721,0016 190,00
Koszty finansowe netto -155 182,00-147 224,00-34 913,00-34 254,00
Zysk/(strata) netto -328 741,00324 319,00-70 861,0075 421,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.)-0,670,66-0,140,15
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.)485 555 122,00484 659 406,00485 555 122,00484 659 406,00
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej445 925,00435 849,00100 325,00101 407,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-134 631,00-42 447,00-30 298,00-9 882,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej123 178,0032 910,0027 713,007 549,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu1 255 207,00764 980,00271 996,00179 636,00
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Nieruchomości inwestycyjne (ukończone i w budowie)8 962 320,008 888 631,001 942 082,002 087 268,00
Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną647 766,00490 907,00140 367,00115 277,00
Prawo do użytkowania aktywów196 955,00189 439,0042 679,0044 485,00
Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 46 582,0057 013,0010 094,0013 388,00
Aktywa przeznaczone do sprzedaży7 291,000,001 580,000,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 255 207,00764 980,00271 996,00179 636,00
Pozostałe322 077,00352 127,0071 959,0082 688,00
Aktywa łącznie11 448 198,0010 743 097,002 480 757,002 522 742,00
Zobowiązania długoterminowe5 880 931,005 076 847,001 274 363,001 192 168,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 071 769,001 157 938,00232 246,00271 912,00
Kapitał własny4 495 498,004 508 312,00974 148,001 058 662,00
Kapitał podstawowy48 556,0048 556,0011 007,0011 007,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GlobeTradeCentre-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GTC za rok 2020
GlobeTradeCentre-2020-12-31.zip.xadesPodpisy - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GTC
2020_Raport_roczny_Grupy_bez_SF_pl.xhtmlRaport roczny Grupy GTC bez sprawozdania finansowego
2020_Raport_roczny_Grupy_bez_SF_pl.xhtml.xadesPodpisy - Raport roczny Grupy GTC bez sprawozdania finansowego
GTC_Grupa_SzB_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy GTC
GTC_Grupa_SzB_2020.xhtml.XAdESPodpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy GTC
GTC_Grupa_SzB_2020AH.xhtml.XAdESPodpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy GTC
IFRS_FS_Group_EUR_FY20.xhtmlConsolidated Financial Statements for year 2020
IFRS_FS_Group_EUR_FY20.xhtml.xadesSignatures - Consolidated Financial Statements
2020_Annual_report_Group_without_FS_eng.xhtml GTC Group annual report
2020_Annual_report_Group_without_FS_eng.xhtml.xadesSignatures - GTC Group annual report
GTC_Group_Audit_report_2020.xhtmlGTC Group audit report
GTC_Group_Audit_report_2020.xhtml.XAdESSignatures - GTC Group audit report
GTC_Group_Audit_report_2020AH.xhtml.XAdESSignatures - GTC Group audit report

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk