• Odbierz prezent
GTC: raport finansowy (2021-03-23 06:54)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:GLOBE TRADE CENTRE S.A.(pełna nazwa emitenta)GTC
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)02-146
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Komitetu Obrony Robotników
45A(ulica)
(numer)022 16 60 700
022 16 60 705(telefon)

(fax)gtc@gtc.com.pl
www.gtc.com.pl(e-mail)

(www)527-00-25-113
012374369(NIP)

(REGON)25940046GV7I3I2ZN618
0000061500

(LEI)


(KRS)BDO sp. z o.o. sp. k

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Rachunek wyników

Udział w zysku jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 0,00291 129,000,0067 728,00

Pozostałe przychody operacyjne98 185,00123 142,0022 090,0028 648,00

Udział w stracie jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych-258 449,000,00-58 146,000,00

Pozostałe koszty operacyjne -145 366,00-77 029,00-32 705,00-17 920,00

Zysk przed opodatkowaniem-305 630,00337 242,00-68 761,0078 456,00

Podatek dochodowy-19 993,00-15 486,00-4 498,00-3 603,00

Zysk netto -325 623,00321 756,00-73 259,0074 853,00

Zysk na jedną akcję (nie w tys.)-0,670,66-0,150,15

Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej349 660,0097 742,0078 667,0022 739,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-58 591,00267 183,00-13 182,0062 157,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-513 685,0032 395,00-115 570,007 536,00

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych4 757 439,005 012 496,001 030 909,001 177 057,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty331 509,00523 314,0071 836,00122 887,00

Pozostałe2 639,005 182,00572,001 217,00

Aktywa łącznie5 091 587,005 540 992,001 103 317,001 301 161,00

Zobowiązania długoterminowe562 364,00596 981,00121 861,00140 186,00

Zobowiązania krótkoterminowe110 044,00495 488,0023 846,00116 353,00

Kapitał własny4 419 179,004 448 523,00957 610,001 044 622,00

Kapitał podstawowy48 556,0048 556,0010 522,0011 402,00


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
IFRS_FS_Standalone_PLN_FY20.xhtmlSprawozdanie finansowe Spółki GTC SA za rok 2020
IFRS_FS_Standalone_PLN_FY20.xhtml.xadesPodpisy - Sprawozdanie finansowe Spółki GTC SA
2020_Raport_roczny_Spolki_bez_SF_pl.xhtmlRaport roczny Spółki GTC SA bez sprawozdania finansowego
2020_Raport_roczny_Spolki_bez_SF_pl.xhtml.xadesPodpisy - Raport roczny Spółki GTC SA bez sprawozdania finansowego
GTC_SzB_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta dla Spółki GTC SA
GTC_SzB_2020.xhtml.XAdESPodpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Spółki GTC SA
GTC_SzB_2020AH.xhtml.XAdESPodpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Spółki GTC SA

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk