• Odbierz prezent
GRUPA PRACUJ S.A.: Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Grupa Pracuj S.A. (2021-12-08 13:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr3/2021
Data sporządzenia:2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA PRACUJ S.A.
Temat
Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Grupa Pracuj S.A.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Emitenta w zakresie §5 (1).

Zmiany Statutu zostały przyjęte uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 października 2021 r.
§5 (1) Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie większej niż 1.191.823 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), o wartości nominalnej 5 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115 złotych (słownie pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy) („Akcje Nowej Emisji”).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki, to jest zmiany dokonanej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2021 z dnia 22 października 2021 r.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub części.
5. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz określania daty (dat), w której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie,
c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji,
d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji, w szczególności w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Nowej Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
e) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji, będzie to wymagało zgody Rady Nadzorczej.
6. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

Podstawa Prawna:
§5 pkt 1 i §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA PRACUJ S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta68
(ulica)(numer)
+48 22 37 37 300
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5272749631362970301
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-08Gracjan FiedorowiczCzłonek Zarządu
2021-12-08Rafał NachynaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk