• Odbierz prezent
GRUPA LOTOS: Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał (2021-09-17 20:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia:2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-2, ust. 5 i ust. 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 14 października 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asfalt sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Asfalt sp. z o.o.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. 19.999 udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. reprezentujących 99,95% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% akcji w LOTOS Terminale S.A.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o. oraz spółek, które nabędą część majątku LOTOS Paliwa sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 30% udziałów w LOTOS Asfalt sp. z o.o.
11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w spółce, która nabędzie część majątku LOTOS Asfalt sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Asfalt sp. z o.o.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dodatkowe, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wraz z uzasadnieniami.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Informacje dodatkowe NWZ.pdfInformacje dodatkowe NWZ 14.10.2021
05_PL_Projekty uchwał NWZ.pdfprojekty uchwał
Uzasadnienie projektów uchwał NWZ.pdfuzasadnienie projektów uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
lotos@grupalotos.plwww.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Zofia ParyłaPrezes Zarządu
2021-09-17Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk