• Odbierz prezent
GRUPA LOTOS: raport finansowy (2021-04-06 06:35)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-06
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
lotos@grupalotos.plwww.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
259 400A9BI23M3K1NK820000106150
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2020201920202019
Wszystkie dane w mln
Przychody ze sprzedaży20 908,6029 493,304 673,106 856,00
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)-1 396,801 969,70-312,20457,90
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem-1 652,801 692,20-369,40393,40
Zysk/(Strata) netto-1 146,201 152,90-256,20268,00
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej-1 146,201 152,90-256,20268,00
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym0,000,000,000,00
Całkowite dochody/(straty) ogółem-956,701 235,20-213,80287,10
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej-956,701 235,20-213,80287,10
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym0,000,000,000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 869,902 130,20641,40495,20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 388,50-407,90-310,30-94,80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 089,80-2 141,20-243,60-497,70
Przepływy pieniężne netto razem391,60-418,9087,50-97,30
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR)-6,206,24-1,391,45
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR)-6,206,24-1,391,45
Dane bilansowe
Aktywa razem21 856,4023 672,104 736,205 558,80
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej11 573,7012 715,302 508,002 985,90
Udziały niekontrolujące0,100,100,000,00
Kapitał własny razem11 573,8012 715,402 508,002 985,90
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2020 1 EUR = 4,6148 PLN
na dzień 31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok 2020 1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019 1 EUR = 4,3018 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml1.List_Prezesa_Zarzadu
List_Prezesa_Zarzadu_LOTOS-2020-12-31.xhtml.xades1A.List_Prezesa_Zarzadu_podpis
GK_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe-2020-12-31.xhtml2.GK_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe
esef_lotos-2020-12-31.zip3.GK_LOTOS_Sprawozdanie finansowe
esef_lotos-2020-12-31.zip.xades3A.GK_LOTOS_Sprawozdanie finansowe_podpis
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml4.GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu
GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu-2020-12-31.xhtml.xades4A.GK_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu_podpis
GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_KA-2020-12-31.xhtml5.GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_Komitet Audytu
GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena_2020-12-31.xhtml6.GK_LOTOS_Oswiadczenie_RN_ocena
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml7.GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc-2020-12-31.xhtml.xhtml.xades7A.GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_zgodnosc_podpis
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml8.GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor
GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor-2020-12-31.xhtml.xades8A.GK_LOTOS_Oswiadczenie_Zarzad_audytor_podpis
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml9.GK LOTOS_Sprawozdanie_z_badania_JSF
Lotos_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades9A.GK LOTOS_Sprawozdanie_z_badania_JSF_podpis
GK_LOTOS_SSzP_adm_publ-2020-12-31.xhtml10.GK_LOTOS_Sprawozdanie z płatności
GK_LOTOS_SSzP_adm_publ-2020-12-31.xhtml.xades10A.GK_LOTOS_Sprawozdanie z płatności_podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk