• Odbierz prezent
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.06.2021 r., projekty uchwał (2021-06-02 10:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.06.2021 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 r., o godz. 13:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,
e) pokrycia straty za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w Spółce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki;
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
PlikOpis
2021 06 02 GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.06.2021 r.
2021 06 02 GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 30.06.2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. based in Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under the number KRS 0000033561 ("Company"), acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code (k.s.h.), convenes the Ordinary General Meeting (GM) to be held on June 30, 2021 at 13:00, in Bydgoszcz at the Hotel pod Orłem at Gdańska 14, with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting.

2. Election of the Chairman of the General Meeting.

3. Confirmation that the General Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions.

4. Approval of the agenda.

5. Consideration of the Management Board's report on the Company's operations and the Company's financial statements for the financial year 2020.

6. Consideration of the Management Board's report on the activities of the Company's capital group and the financial statements of the Company's capital group for the financial year 2020.

7. Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board in 2020.

8. Adoption of resolutions on the following matters:

a) approval of the Management Board's report on the Company's operations for 2020,

b) approval of the Company's financial statements for the financial year 2020,

c) approval of the Management Board's report on the operations of the Company's capital group for 2020,

d) approval of the consolidated financial statements of the Company's capital group for 2020,

e) coverage of loss for 2020.

9. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by the members of the Management Board in 2020.

10. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Company's Supervisory Board in 2020.

11. Adoption of a resolution on issuing an opinion on the Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board for 2019 and 2020 in the Company.

12. Adoption of a resolution on the change of remuneration in the Supervisory Board of the Company.

13. Adoption of resolutions regarding changes to the Company's Articles of Association;

14. Adoption of the uniform text of the Articles of Association of the Company;

15. Closing of the General Meeting.

The full text of the announcement on convening the General Meeting is included in Appendix 1.

Draft resolutions resulting from the agenda of the General Meeting of Shareholders and their justifications are included in Appendix 2.

Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of April 20, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state (i.e. Journal of Laws of 2018, item 7).

[English version of the report is not legally binding. It is a translation for reference only]

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
sekretariat@immobile.com.plwww.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu
2021-06-02

Piotr Fortuna

Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk