• Odbierz prezent
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie zakładu produkcyjnego przez spółkę zależną Emitenta (2021-05-12 14:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie zakładu produkcyjnego przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 maja 2021 r., otrzymał informację ze strony spółki zależnej drugiego stopnia (spółka zależna PJP Makrum S.A.) Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Wykonawca), o zawarciu w dniu wczorajszym, tj. 11 maja 2021 r., ze spółką Aluplast Sp. z o.o. z siedzibą w Nagradowicach jako Zamawiającym, umowy o wykonanie zakładu produkcyjnego w miejscowości Nagradowice o wartości wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 52.467.702,81 zł netto.

Strony ustaliły, że przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie 12 miesięcy od daty przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technologicznej umożliwiającej zaprojektowanie obiektów.

Strony ustaliły, że suma kar umownych, którymi łącznie może zostać obciążona strona umowy, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.
Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its seat in Bydgoszcz ("Company"), informs that today (May 12, 2021) it received information from a subsidiary of the second degree (a subsidiary of PJP Makrum S.A.) Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. with headquarters in Bydgoszcz (hereinafter the Contractor), on the conclusion on yesterday (May 11, 2021) with the company Aluplast Sp. z o.o. with its registered office in Nagradowice as the Ordering Party, a contract for the construction of a production plant in Nagradowice with the value of the Contractor's remuneration in the amount of PLN 52,467,702.81 net.

The parties agreed that the subject of the contract will be implemented within 12 months from the date providing by the Ordering Party of the technological documentation enabling the design of the facilities.

The parties agreed that the sum of contractual penalties which a party to the contract may be charged, in total may not exceed 10% of the net remuneration.

The remaining terms of the contract do not differ from the standard terms in this type of contract.

This information has been recognized by the Company as confidential information subject to publication pursuant to Art. 17 (1) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
sekretariat@immobile.com.plwww.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu
2021-05-12

Piotr Fortuna

Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk