• Odbierz prezent
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2021 r. (2021-06-07 11:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021K
Data sporządzenia:2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 (dalej zwana „Spółką”), w celu uzupełnienia raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r., w załączeniu przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, którego dotyczy punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3 (the "Company"), in order to supplement the current report no. 11/2021 of 2 June 2021, submits a report of the Supervisory Board on the remuneration of Management Board and Supervisory Board for the years 2019 and 2020, to which point 11 of the agenda of the Ordinary General Meeting indicated in the announcement on convening the Ordinary General Meeting of June 2, 2021 refers.

Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of April 20, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state (i.e. Journal of Laws of 2018, item 7).

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
sekretariat@immobile.com.plwww.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-07

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu
2021-06-07

Piotr Fortuna

Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk