• Odbierz prezent
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: raport finansowy (2021-04-30 21:57)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
sekretariat@immobile.com.plwww.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody operacyjne15 80614 4403 5463 357
Zysk (strata) przed opodatkowaniem785966176225
Zysk (strata) netto(100)555(22)129
Zysk na akcję (PLN)0,000,010,000,00
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,000,010,000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 279)1 973(511)459
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(10 658)(28 190)(2 391)(6 553)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej12 96424 8272 9085 772
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów27(1 391)6(323)
Aktywa270 725254 56458 66559 778
Zobowiązania długoterminowe40 56352 8938 79012 421
Zobowiązania krótkoterminowe71 22041 45615 4339 735
Kapitał własny158 942160 21534 44237 622

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF GKI ROK 2020 30.04.2021.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za
rok 2020
GKI_JednSprZarz2020.pdfJednostkowe Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za
rok 2020
List Zarządu 2020.pdfList Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za rok 2020
2021.04.30.GKI.Oświadczenie Zarządu do JSF.pdfOświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. do Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego za rok 2020
RN - ocena SF.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w sprawie
Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w sprawie
Komitetu Audytu za rok 2020
20 GKI Sprawozdanie z badania jednostkowe JZP.T.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30

Rafał Jerzy

Prezes Zarządu
2021-04-30

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu
2021-04-30

Piotr Fortuna

Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Anna Grażyna Zielińska

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk