• Odbierz prezent
GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał 2020 roku oraz za rok 2020 (2021-03-26 18:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał 2020 roku oraz za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał 2020 roku:

Przychody: 2 735,9 mln zł
EBITDA: 318,6 mln zł
Wynik netto: 92,3 mln zł

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za rok 2020:

Przychody: 10 524,5 mln zł
EBITDA: 1 321,5 mln zł
Wynik netto: 355,4 mln zł

Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na wyższy poziom wyników finansowych wypracowanych w IV kwartale 2020 roku w stosunku do skonsolidowanych wyników opublikowanych przez Emitenta w analogicznych okresach trzech lat poprzednich. Jednocześnie skonsolidowane wyniki wypracowane w IV kwartale 2020 roku odbiegają od oczekiwań rynkowych.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensaty należne uprawnionym spółkom Grupy Azoty za rok 2019 i 2020 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej łącznej kwocie około 218,8 mln zł oraz dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Wysokość wsparcia dla spółek Grupy Azoty wyniosła 64,9 mln zł.

Wyniki Grupy Azoty podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe za rok 2020 zostaną opublikowane 31 marca 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Tomasz HincPrezes Zarządu
2021-03-26Tomasz HryniewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk