• Odbierz prezent
GRUPA AZOTY SA: Rejestracja zmian statutu Spółki (2021-10-22 20:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia:2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2021 roku Spółka otrzymała informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 października 2021 roku wpisu do rejestru zmian statutu Spółki.
Zarejestrowane zmiany Statutu przyjęte zostały uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku i podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki w dniu 6 września 2021 roku, uwzględniający zmiany przyjęte w/w uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku.
Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu, został zaprezentowany w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Zmiany w Statucie Grupy Azoty SA 30062021.pdf
tekst jednolity Statutu Spółki.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-22Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-10-22Marek WadowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk