• Odbierz prezent
GRUPA AZOTY SA: Powołanie Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. na nową, XII kadencję (2021-04-19 21:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat

Powołanie Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. na nową, XII kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 pkt 1
w związku z § 23 ust. 1 i ust. 2 oraz z § 24 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), w zw. z § 1 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, podjęła na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2021 roku uchwały powołujące na Członków Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. nowej, XII kadencji z dniem 18.05.2021 roku:
Pana Tomasza Hinca, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
Pana Filipa Grzegorczyka, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu,
Pana Mariusza Graba, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu,
Pana Tomasza Hryniewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu,
Pana Grzegorza Kądzielawskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Powołane osoby do pełnienia w/w funkcji nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołane osoby do pełnienia w/w funkcji nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Hinc pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 grudnia 2020 roku do chwili obecnej.
Pan Filip Grzegorczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 15 grudnia 2020 roku do chwili obecnej.
Pan Mariusz Grab pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od 17 maja 2018 r., (w okresie do 22 października do 30 listopada 2020 r. Prezes Zarządu) do chwili obecnej.
Pan Tomasz Hryniewicz został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki 12 czerwca 2019 r., od 5 lipca 2019 r. do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Pan Grzegorz Kądzielawski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 20 czerwca 2017 roku do chwili obecnej.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Tomasz Hinc.pdf
Tomasz Hryniewicz.pdf
Grzegorz Kądzielawski.pdf
Mariusz Grab.pdf
Filip Grzegorczyk.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Tomasz HincPrezes Zarządu
2021-04-19Tomasz HryniewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk