• Odbierz prezent
GRUPA AZOTY SA: Podpisanie z Województwem Małopolskim porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” (2021-02-23 14:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podpisanie z Województwem Małopolskim porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku Spółka podpisała z Województwem Małopolskim porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA (dalej: „Porozumienie”).
Przedmiotem Porozumienia jest zadeklarowanie przez strony podstawowych zasad współpracy w zakresie realizacji polityki ochrony klimatu oraz projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” (dalej: „Projekt”), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.

Spółka zadeklarowała:
a) dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce,
b) realizację projektów i przedsięwzięć wspierających proces transformacji energetycznej, szczególnie związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisyjności emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku,
c) dążenie do dekarbonizacji działalności przemysłowej oraz minimalizowania śladu węglowego,
d) rozwijanie technologii zielonego amoniaku i zielonego wodoru,
e) realizację projektów B+R które przyczynią się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych wynikających z postanowień Europejskiego Zielonego Ładu,
f) wsparcie merytoryczne przy realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Województwo Małopolskie zadeklarowało zaangażowanie własnych środków finansowych i zasobów w celu spełnienia wymagań Projektu oraz osiągnięcia głównych celów tego Projektu.

Strony Porozumienia zadeklarowały współpracę przy wypracowywaniu/przygotowaniu ocen, ekspertyz, planów w zakresie transformacji przemysłu energochłonnego w Województwie Małopolskim, opracowywanych w ramach realizacji Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Przedmiotem Porozumienia nie są przepływy finansowe pomiędzy jego stronami, a w ramach ich współpracy nie nastąpi przekazanie środków pieniężnych.
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony oraz do momentu zakończenia realizacji Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, zakładając że realizacja Projektu zakończy się w grudniu 2030 roku.
Każda ze stron może odstąpić od Porozumienia poprzez złożenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia.

Grupa Azoty S.A., świadoma występowania zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu oraz nieuniknionej transformacji energetycznej w przemyśle, a także całej gospodarce, chce angażować się we wszelkie inicjatywy sprzyjające osiągnięciu celów klimatycznych i środowiskowych. Jedną z podejmowanych inicjatyw jest przedmiotowy projekt Województwa Małopolskiego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Tomasz HincPrezes Zarządu
2021-02-23Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk