Advertisement
  • Odbierz prezent
GRUPA AZOTY SA: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy wyroku w  sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku. (2021-04-17 22:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-17
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie wniesienia przez Akcjonariusza pozwu o uchylenie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki, Zarząd Spółki informuje, w związku z zamieszczeniem w dniu 17 kwietnia 2021 roku rozstrzygnięcia w portalu informacyjnym Sądu Okręgowego w Krakowie po rozpoznaniu sprawy w dniu 1 kwietnia 2021 roku na posiedzeniu niejawnym, o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy wyroku oddalającego powództwo.

Wyrok nie jest prawomocny.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-17Tomasz HincPrezes Zarządu
2021-04-17Tomasz HryniewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk