• Odbierz prezent
GRODNO S.A.: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-09-28 22:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia:2021-09-28
Skrócona nazwa emitenta
GRODNO S.A.
Temat
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 30 września 2021 r. Zgodnie z decyzją Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 25 października 2021 r. i rozpocznie się o godz. 11:00 w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu, ul. Graniczna 5, kod pocztowy: 05-252 Dąbrówka.

Jednocześnie Zarząd informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał nie uległa zmianie (za wyjątkiem aktualizacji dat). Powodem zmiany terminu obrad ZWZ są niedające się przewidzieć problemy związane z organizacją ZWZ, w tym związane z koniecznością zapewnienia uczestnikom ZWZ należytej ochrony związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wpisując się w Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zmiana terminu została dokonana w taki sposób aby nie uniemożliwiała lub nie ograniczała akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w ZWZ.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał, a także dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie o zmianie terminu obrad ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25 października 2021 r.
RN_GRODNO-sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_rok_2020-2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
RN_-_Roczne_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020_i_2020-2021.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Grodno_Ocena_2019_2020-sig.pdfOcena biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRODNO S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-126Michałów-Grabina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa14
(ulica)(numer)
+48 22 772 45 15 w. 400+48 22 772 46 26
(telefon)(fax)
ri@grodno.plwww.grodno.pl
(e-mail)(www)
536-10-97-644012144675
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-28ANDRZEJ JURCZAKPREZES ZARZĄDUAndrzej Jurczak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk