• Odbierz prezent
GRODNO S.A.: raport finansowy (2021-07-29 07:35)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-04-01do2021-03-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-07-28
GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRODNO S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-126Michałów-Grabina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa14
(ulica)(numer)
+48 22 772 45 15 w. 400+48 22 772 46 26
(telefon)(fax)
ir@grodno.plwww.grodno.pl
(e-mail)(www)
536-10-97-644012144675
(NIP)(REGON)
2594007GQP5TDYY9OD450000341683
(LEI) (KRS)
HLB M2 AUDIT PIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży 711 718,00623 640,00157 526,00144 148,00
Zysk z działalności operacyjnej18 790,0017 680,004 159,004 087,00
Zysk przed opodatkowaniem17 320,0014 873,003 833,003 438,00
Zysk netto13 744,0011 549,003 042,002 669,00
EBITDA*24 630,0023 014,005 451,005 319,00
Amortyzacja5 840,005 334,001 292,001 233,00
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe108 791,0089 767,0023 344,0019 719,00
Aktywa obrotowe227 899,00194 162,0048 902,0042 651,00
Aktywa razem336 690,00283 929,0072 246,0062 370,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3 213,002 182,00690,00479,00
Zobowiązania243 133,00202 885,0052 171,0044 568,00
Zobowiązania długoterminowe30 122,0030 895,006 464,006 787,00
Zobowiązania krótkoterminowe213 011,00171 990,0045 708,0037 781,00
Kapitał własny93 557,0081 044,0020 075,0017 803,00
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej20 169,0016 831,004 464,003 890,00
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej-20 505,00-2 910,00-4 538,00-673,00
Przepływy pieniężne z dz. finansowej1 368,00-13 506,00303,00-3 122,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 1 032,00415,00228,0096,00
Środki pieniężne na początek okresu2 182,001 767,00483,00408,00
Środki pieniężne na koniec okresu3 213,002 182,00711,00504,00
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny na początek okresu81 044,0069 451,0017 803,0015 256,00
Kapitał własny na koniec okresu93 557,0081 044,0020 075,0017 803,00
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2021 wynosił 1 euro – 4,6603 zł; kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 euro – 4,5523 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2020 – 31.03.2021 wynosił 1 euro – 4,5181 zł; kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020 wynosił 1 euro – 4,3264 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
grodno_2021-03-31.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
GRODNO_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlSprawozdanie Zarzadu z Działalnosci
GRUPA_GRODNO_2020_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie Bieglego Rewidenta
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej-Komitet_Audytu.xhtmlOswiadczenie RN - Komitet Audytu
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej-ocena_sprawozdan.xhtmlOswiadczenie RN - ocena sprawozdan

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk