• Odbierz prezent
GRODNO S.A.: raport finansowy (2021-07-29 07:28)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-04-01do2021-03-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-07-29
GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRODNO S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-126Michałów-Grabina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa14
(ulica)(numer)
+48 22 772 45 15 w. 400+48 22 772 46 26
(telefon)(fax)
ir@grodno.plwww.grodno.pl
(e-mail)(www)
536-10-97-644012144675
(NIP)(REGON)
2594007GQP5TDYY9OD450000341683
(LEI) (KRS)
HLB M2 AUDIT PIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży 679 387,00579 700,00150 370,00133 991,00
Zysk z działalności operacyjnej14 531,0013 741,003 216,003 176,00
Zysk przed opodatkowaniem13 102,0011 063,002 900,002 557,00
Zysk netto10 348,008 451,002 290,001 953,00
EBITDA*19 677,0018 314,004 355,004 233,00
Amortyzacja5 147,004 573,001 139,001 057,00
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe119 741,00100 968,0025 694,0022 180,00
Aktywa obrotowe197 637,00167 215,0042 409,0036 732,00
Aktywa razem317 378,00268 183,0068 103,0058 912,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2 686,001 464,00576,00322,00
Zobowiązania230 669,00190 592,0049 497,0041 867,00
Zobowiązania długoterminowe27 213,0027 673,005 839,006 079,00
Zobowiązania krótkoterminowe203 456,00162 919,0043 657,0035 788,00
Kapitał własny86 709,0077 591,0018 606,0017 044,00
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej19 479,0021 587,004 311,004 990,00
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej-20 543,00-4 123,00-4 547,00-953,00
Przepływy pieniężne z dz. finansowej2 285,00-16 812,00506,00-3 886,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 1 221,00652,00270,00151,00
Środki pieniężne na początek okresu1 464,00813,00324,00188,00
Środki pieniężne na koniec okresu2 685,001 465,00594,00339,00
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny na początek okresu77 591,0069 140,0017 044,0015 188,00
Kapitał własny na koniec okresu86 709,0077 591,0018 606,0017 044,00
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2021 wynosił 1 euro – 4,6603 zł; kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 euro – 4,5523 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2020 – 31.03.2021 wynosił 1 euro – 4,5181 zł; kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.03.2020 wynosił 1 euro – 4,3264 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GRODNO_SF_jednostkowe_31032021_27072021.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe
GRODNO_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlSprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci
GRODNO_SA_2020_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie Bieglego Rewidenta
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej-Komitet_Audytu.xhtmlOswiadczenie RN - Komitet Audytu
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej-ocena_sprawozdan.xhtmlOswiadczenie RN - Ocena Sprawozdan

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk