• Odbierz prezent
GRODNO S.A.: raport finansowy (2021-03-24 20:31)
fot. freepik.com
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-04-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2021-03-24
GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRODNO S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-126Michałów-Grabina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa14
(ulica)(numer)
+48 22 772 45 15 w. 400+48 22 772 46 26
(telefon)(fax)
ri@grodno.plwww.grodno.pl
(e-mail)(www)
536-10-97-644012144675
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży 526 159458 480116 922106 546
Zysk ze sprzedaży14 88713 6553 3083 173
Zysk z działalności operacyjnej15 23712 8193 3862 979
Zysk brutto14 62611 4973 2502 672
Zysk netto11 6749 1282 5942 121
EBITDA*19 46616 8114 3263 907
Amortyzacja4 2293 992940928
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ31.12.202031.03.202031.12.202031.03.2020
Aktywa trwałe104 51089 76822 64719 719
Aktywa obrotowe200 185194 16143 37942 651
Aktywa razem304 695283 92966 02662 370
Należności długoterminowe620568134125
Należności krótkoterminowe102 739117 39722 26325 789
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne2 6192 183568479
Zobowiązania krótkoterminowe178 019171 72838 57637 723
Zobowiązania długoterminowe32 73129 2627 0936 428
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania213 209202 88546 20144 568
Kapitał własny91 48681 04319 82517 803
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej9 74819 1842 1664 458
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej-16 994-1 426-3 776-331
Przepływy pieniężne z dz. finansowej7 682-17 6861 707-4 110
Przepływy pieniężne netto razem437739717
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych437739717
Środki pieniężne na początek okresu2 1831 767485411
Środki pieniężne na koniec okresu2 6191 839582427
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny na początek okresu81 04369 45117 80315 256
Kapitał własny na koniec okresu91 48678 57919 82517 261
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży 500 946425 154111 31998 802
Zysk ze sprzedaży12 04311 3542 6762 639
Zysk z działalności operacyjnej11 65110 5702 5892 456
Zysk brutto11 0539 4072 4562 186
Zysk netto8 7657 5011 9481 743
EBITDA*15 37813 9973 4173 253
Amortyzacja3 7273 427828796
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ31.12.202031.03.202031.12.202031.03.2020
Aktywa trwałe115 319100 96824 98922 180
Aktywa obrotowe169 883167 21536 81336 732
Aktywa razem285 203268 18361 80258 912
Należności długoterminowe545480118106
Należności krótkoterminowe86 105105 45818 65823 166
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne1 9801 465429322
Zobowiązania krótkoterminowe168 498162 83436 51235 770
Zobowiązania długoterminowe29 58426 3026 4115 778
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania200 077190 59243 35541 867
Kapitał własny85 12677 59118 44617 044
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej8 87819 6971 9734 577
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej-16 884-2 548-3 752-592
Przepływy pieniężne z dz. finansowej8 521-17 0901 894-3 972
Przepływy pieniężne netto razem5155911414
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych5155911414
Środki pieniężne na początek okresu1 465813326189
Środki pieniężne na koniec okresu1 980871440202
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny na początek okresu77 59169 14017 04415 188
Kapitał własny na koniec okresu85 12676 64118 44616 836

*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja IX sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów) powiększoną o amortyzację (pozycja II. 1. sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów). EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową i informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić
Metoda przeliczania na EUR:
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN; kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2020– 31.12.2020 wynosił 1 EUR –  4,5001 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3031 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5/2021z dnia2021-03-24o treści:

Zarząd Grodno S.A. informuje o dokonanej korekcie skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 (Raport Okresowy). Korekta polegała na:

1)      uzupełnieniu w Sprawozdaniu Finansowym „skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów” oraz „sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów” o dane finansowe za bieżący kwartał danego roku obrotowego i za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego;

2)      uzupełnieniu Sprawozdania Zarządu w punkcie 1.3. „Analiza wskaźnikowa” o uzasadnienie dotyczące stosowania Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM).

Emitent przekaże skorygowany Raport Okresowy odrębnym komunikatem.

Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu Grodno S.A. - korekta.pdfSkorygowane Sprawozdanie Zarządu
Skrocone skonsolidowane i jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grodno S.A. - korekta.pdfSkorygowane Sprawozdanie Finansowe

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu Grodno S.A. - korekta.pdfSkorygowane Sprawozdanie Zarządu
Skrocone skonsolidowane i jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Grodno S.A. - korekta.pdfSkorygowane Sprawozdanie Finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Andrzej JurczakPrezes ZarząduAndrzej Jurczak


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk