• Odbierz prezent
GROCLIN: raport finansowy (2022-05-27 18:25)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
GROCLIN SA
(pełna nazwa emitenta)
GROCLINMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-065Grodzisk Wielkopolski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słowiańska4
(ulica)(numer)
61 61 07 79961 61 07 757
(telefon)(fax)
office@groclin.comwww.groclin.com
(e-mail)(www)
923-002-60-02970679408
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Skonsoilidowane dane finanasowe Grupy Groclin

Przychody ze sprzedaży 1 36982952

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 710-1 518-583-332

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 792-1 528-601-334

Zysk (strata) netto -2 648-1 528-570-334

Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-2 648-1 528-570-334

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 598190-2 28142

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-450-325-97-71

Środki pieniężne netto z działalności finansowej4 9199501 058208

Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-6 130816-1 319179

Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15 64716 1213 3633 505

Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)44956297122

Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 1425 2971 7501 152

Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)- 31- 7

Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)- 665- 145

Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 0569 5671 5172 080

Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)119 676119 67625 72326 020

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)119 675 79074 466 156119 675 79074 466 156

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w sztukach)120 842 45774 466 156120 842 45774 466 156

Liczba akcji zwykłych (w sztukach)119 675 790119 675 790119 675 790119 675 790

Rozwodniona liczba akcji zwykłych (w sztukach)122 175 790119 675 790122 175 790119 675 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,02-0,020,000,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,02-0,020,000,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,060,080,010,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,060,080,010,02

Jednostkowe dane finanasowe Groclin S.A.

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 19 - 4 -

Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej-654-1 010-141-221

Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej-637-1 359-137-297

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-667-1 359-143-297

Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej- 3 175- 694

Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej- 1 616- 353

Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej- 1 935- 423

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej- 579- 127

Zysk (strata) netto za rok obrotowy-667-780-143-171

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 604-509-345-111

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 9983 152-860690

Środki pieniężne netto z działalności finansowej5 642-1 3951 214-305

Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów391 2489273

Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)113 116108 78424 31323 652

Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)712311537

Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 2151 2031 336262

Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)- 31- 7

Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)- 665- 145

Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)106 189106 85522 82423 232

Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)119 676119 67625 72326 020

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)119 675 79011 577 873119 675 79011 577 873

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w sztukach)120 842 45711 577 873120 842 45711 577 873

Liczba akcji zwykłych (w sztukach)119 675 790119 675 790119 675 790119 675 790

Rozwodniona liczba akcji zwykłych (w sztukach)122 175 790119 675 790122 175 790119 675 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,01-0,070,00-0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,01-0,070,00-0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,890,890,190,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,870,890,190,19
Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP:

A.      średni kurs w okresie*:

31 marca 2022 r.- 4,6472
31 marca 2021 r. - 4,5721

B.      kurs na koniec okresu**:

31 marca 2022 r. – 4,5994
31 grudnia 2021 r. - 4,6525

*Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

**Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według kursu średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Groclin Raport kwartalny 1Q_2022.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2022 roku Grupy Groclin

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Mateusz OleksiukPrezes ZarząduMateusz Oleksiuk
2022-05-27Wojciech PaczkaWiceprezes ZarząduWojciech Paczka
2022-05-27Anna RogozińskaGłówny KsięgowyAnna Rogozińska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk