Advertisement
  • Odbierz prezent
GREMI MEDIA S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki) (2021-04-14 15:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
GREMI MEDIA S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gremi Media S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 91 Statutu Spółki oraz w oparciu o Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki („Program Współpracy”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2021 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

Przedmiotowa uchwała zakłada:
1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 80.808,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiem złotych), tj. z kwoty 6.832.000,00 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) do kwoty 6.912.808,- zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych), poprzez emisję 20.202 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych serii C, o numerach od 1 do 20.202 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja (dalej: Akcje Serii C),
2. iż Akcje Serii C mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne,
3. iż cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote),
4. iż akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki,
5. iż akcje serii C zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, na rzecz Tomasza Jerzego Jażdżyńskiego, i pokryte przez niego wkładem pieniężnym zgodnie z wprowadzonym w dniu 19 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 27 programem współpracy opartym o akcje Spółki,
6. iż umowa objęcia Akcji Serii C w ramach subskrypcji prywatnej zostanie zawarta do dnia 26 kwietnia 2021 r.,
7. iż akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia,
8. wyłączenie, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 września 2020 roku, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Akcji Serii C.
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 Statutu o następującym brzmieniu:
“ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.832.000,00 zł ((sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 1.708.000 (jeden milion siedemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset).”
zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:
“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.912.808,- zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych) i dzieli się na 1.728.202 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa).”
W związku ze zmianami Statutu ustalono jego tekst jednolity.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-14TOMASZ JAŻDŻYŃSKIPREZES ZARZĄDU
2021-04-14JAROSŁAW MACHOCKICZŁONEK ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk